Nasza kancelaria adwokacka Lublin specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych, głównie na terenie Lublina. Właściwość Sądu Okręgowego w Lublinie obejmuje sądy z województwa lubelskiego, których szczegółowy wykaz znajduje się na stronie Sądu Okręgowego w Lublinie IV Wydziału Karnego. Często podjęcie samej decyzji przez klienta o przyjściu na poradę prawną do Dobry Adwokat Lublin z zakresu prawa karnego jest bardzo trudne i wiąże się z dodatkowym stresem. Dlatego też kancelaria adwokacka Lublin zapewnia przyjazną atmosferę zapewniającą klientom komfort i poufność. Pierwsza porada prawna związana jest z ustaleniem przez Dobrego Adwokata etapu, na jakim obecnie jest prowadzona sprawa karna oraz wszelkich okoliczności sprawy wpływających na kwestię winy i kary.

Klienci przychodzą na różnym etapie sprawy, ale dla własnego dobra warto skorzystać z porady prawnej na jak najwcześniejszym etapie sprawy – jeszcze przed złożeniem zeznań w trakcie prowadzonego dochodzenia lub śledztwa. Wówczas można omówić z profesjonalistą - Dobrym Adwokatem Lublin sprawę od początku, przygotować się odpowiednio do złożenia zeznań oraz poznać wszelkie możliwe opcje obrony lub wcześniejszego zakończenia postępowania. Niestety niejednokrotnie klienci wzywani są na komisariat policji celem złożenia zeznań jako świadkowie i nie są informowani o tym, że już nawet na tym etapie mogą korzystać z pomocy pełnomocnika. Świadek przed przesłuchaniem wprawdzie otrzymuje pouczenie o swoich prawach i obowiązkach napisanych małym druczkiem, ale doświadczenie pokazuje, że najczęściej nie zapoznaje się z jego treścią. Adwokat Lublin podczas takiego przesłuchania czuwa nad prawidłowym przebiegiem czynności, ale również instruuje klienta o przepisach prawnych, które w danych sytuacjach mają niezwykle ważne znaczenie np. art. 183 § 1 k.p.k. „Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.” Zdarzają się sytuacje, że klienci po postawieniu im zarzutu - w stresie decydują się na składanie wyjaśnień, bez wcześniejszych konsultacji z prawnikiem. Należy pamiętać, że po postawieniu zarzutu ma się również prawo do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania i to bez podawania powodów przyjętego przez siebie stanowiska.

Oczywiście w sytuacjach nagłych, gdy dochodzi do zatrzymania klienta, niezwykle ważne jest podjęcie szybkiej decyzji przez jego osoby najbliższe aby skontaktować się z profesjonalistą - Dobrym Adwokatem Lublin Sprawy Karne celem uzyskania porady prawnej i w razie konieczności udzielenia Adwokatowi Lublin tymczasowego upoważnienia do reprezentacji. W ciągu 48 godzin od zatrzymania prowadzonych jest szereg czynności przez organy postępowania przygotowawczego, podczas których klient powinien być należycie reprezentowany przez Adwokata Lublin, zwłaszcza że w tym czasie prokurator podejmuje decyzję, czy należy zwolnić zatrzymanego, czy wręcz przeciwnie- skierować do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. W ciągu kolejnych 24 godzin odbywa się posiedzenie w sądzie w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania. Jest to bardzo natężony czas pracy dla obrońcy, który w ciągu 3, a najczęściej 2 dni uczestniczy w przesłuchaniu klienta, składa odpowiednie pisma i wnioski w prokuraturze, zapoznaje się z aktami sprawy (ale dopiero po wyrażeniu zgody i ich udostępnieniu przez prokuratora), podejmuje szybką decyzję dotyczącą linii obrony oraz reprezentuje klienta podczas posiedzenia w sądzie.
W zależności od okoliczności sprawy – Adwokat Lublin informuje klienta o różnych możliwościach prowadzenia sprawy i jej zakończenia. Gdy okoliczności sprawy i wina nie budzi wątpliwości – klienci czasami decydują się na tzw. dobrowolne poddanie się karze, którą negocjuje Dobry Adwokat Lublin z prokuratorem. Istnieje szereg różnych możliwości, które daje nam procedura karna np. skierowanie sprawy do mediacji, prowadzenie procesu i dążenie do warunkowego umorzenia postępowania, do uniewinnienia, do uzyskania jak najłagodniejszej kary dla klienta. Linia obrony jest proponowana przez profesjonalistę – Adwokata Lublin Sprawy karne, ale zawsze wdrażana po jej zaakceptowaniu przez klienta.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska reprezentuje nie tylko oskarżonych, ale również pokrzywdzonych przestępstwem –występując jako ich pełnomocnik oraz reprezentując ich interesy w trakcie toczącego się postępowania. Adwokat Lublin reprezentuje klientów na każdym etapie sprawy, poczynając od postępowania przygotowawczego (dochodzenia, śledztwa) poprzez postępowanie przed sądem pierwszej instancji oraz postępowanie odwoławcze.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska prowadzi sprawy nie tylko w zakresie województwa lubelskiego, ale również w obszarze właściwości innych sądów spoza Lublina.