Sprawy Karne

5 lipca 2024

Rozłożenie kary grzywny na raty.

Zgodnie z treścią art. 44 k.k.w. 1. Skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni, chyba że dokonuje jej ściągnięcia zgodnie z […]
24 maja 2024

Kto i do jakich prac społecznych skieruje skazanego w ramach kary ograniczenia wolności?

Kara ograniczenia wolności wymierzana jest w miesiącach i latach i trwa najkrócej jeden miesiąc, a najdłużej dwa lata. Kara ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w […]
24 kwietnia 2024

Co grozi za jazdę samochodem pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów?

Zgodnie z treścią przepisu prawnego art. 244 kodeksu karnego: „Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, zajmowania stanowiska […]
25 marca 2024

Konfiskata pojazdów w prawie karnym.

Z dniem 14 marca 2024 roku wprowadzono dawno zapowiadaną zmianę w prawie karnym polegającą na przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu […]
19 marca 2024

Czy można zamienić prace społeczne na karę grzywny?

Bardzo często przestępstwa zagrożone są alternatywnie karą grzywny lub karą ograniczenia wolności. Jeżeli z jakichś powodów nie jest możliwe odbycie kary ograniczenia wolności poprzez tzw. prace […]
21 lutego 2024

Czy można żądać zwrotu rzeczy zatrzymanych w toku prowadzonego dochodzenia/śledztwa?

W trakcie prowadzonego postepowania przygotowawczego zatrzymaniu ulegają rzeczy, które mogą stanowić dowód w sprawie (np. komputer, telefon, dokumenty) lub takie, które podlegają zajęciu w celu zabezpieczenia […]
24 stycznia 2024

Czy sąd karny może orzec karę grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności?

Wiele spośród czynów zabronionych stypizowanych w kodeksie karnym zagrożonych jest jedynie karą pozbawienia wolności. Oprócz możliwości starania się o zastosowanie instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary czy też […]
28 grudnia 2023

Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? blokada alkoholowa

Obecnie przy skazaniu za jazdę pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość […]
28 listopada 2023

Naruszenie nietykalności cielesnej.

Zgodnie z przepisem art. 217 k.k.: 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności […]
31 października 2023

Przestępstwo kradzieży w praktyce

1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 1a. Tej samej karze podlega, kto zabiera […]
3 października 2023

Kiedy sąd karny wyda wyrok nakazowy, sprzeciw i możliwość cofnięcia sprzeciwu.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych. Bardzo często klienci zaskoczeni są faktem, że otrzymali wyrok w sprawie karnej i […]
5 września 2023

Czy eutanazja w Polsce jest karalna?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca – zabójstwo eutanatyczne w Polsce jest nielegalne. Zgodnie z treścią przepisu prawnego art. 150 § 1 „Kto zabija człowieka na […]
7 sierpnia 2023

Czy dziecko może być przesłuchane jako świadek w sprawie karnej?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, ale przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego/świadka odbywa się w nieco innych warunkach niż osoby pełnoletniej. Odpowiednie regulacje znajdują się w przepisach prawnych […]
28 czerwca 2023

Znęcanie się (psychiczne i fizyczne) nad inną osobą, przesłanki przestępstwa.

Reprezentacja klienta w sprawie rozwodowej często połączona jest z jego reprezentacją w sprawie karnej o znęcanie. Do przestępstwa znęcania najczęściej dochodzi w tzw. czterech ścianach, bez […]
14 czerwca 2023

Czym jest paserstwo nieumyślne? Przesłanki, sankcja karna

Zgodnie z treścią przepisu prawnego art. 292 k.k. „§ 1. Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za […]
23 maja 2023

Co grozi za nieudzielenie pomocy?

W dzisiejszych czasach praktycznie każdy odbył kurs udzielania pierwszej pomocy. Powyższa umiejętność jest niezwykle istotna z uwagi na moralny obowiązek pomocy poszkodowanym wskutek różnych zdarzeń (najczęściej […]
8 maja 2023

Czym są groźby karalne? Przesłanki, sankcja karna

Przestępstwo groźby karalnej znajduje swoją regulację w przepisie prawnym art. 190 § 1 k.k., a mianowicie: „ Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę […]
17 kwietnia 2023

Oszustwo (wyłudzenie), przesłanki przestępstwa.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych. Pokrzywdzeni czasami wstydzą się przyznać do tego, że ich zdaniem naiwnie dali się […]
3 kwietnia 2023

Zniesławienie (pomówienie), przesłanki przestępstwa, jak bronić się przed pomówieniami.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w sprawach karnych oraz szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o rozwód czy […]
20 marca 2023

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

Odbywając karę pozbawienia wolności (również zastępczą karę pozbawienia wolności za grzywnę, aresztu, czy zastępczą karę aresztu za grzywnę) można przy okazji spełnienia określonych przesłanek, wnioskować o […]
7 marca 2023

Czy trzymanie psa na łańcuchu jest karalne? Przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem, odpowiedzialność karna

W ostatnich latach w mediach często poruszany jest temat zwierząt oraz humanitarnego ich traktowania. Wszelkie przejawy agresji wobec zwierząt lub niezapewnianie im odpowiednich warunków bytowych wywołuje […]
20 lutego 2023

Przestępstwo niealimentacji, kara za uchylanie się od płacenia alimentów.

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka został przeze mnie szczegółowo opisany w artykule „alimenty na dziecko”. Jedynie w kwestii przypomnienia – obowiązek ten uregulowany jest w art. […]
14 lutego 2023

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Następstwem skazania na karę pozbawienia wolności jest otrzymanie przez skazanego tzw. biletu do zakładu karnego. Jednakże, zanim to nastąpi można postarać się o odsunięcie w czasie […]
30 stycznia 2023

Zakłócanie porządku, zakłócanie ciszy nocnej, kara.

Praktycznie każdy w swoim życiu spotka lub spotkał się z problemem związanym z zakłócaniem porządku, a najczęściej ciszy nocnej. Hałaśliwy sąsiad majsterkujący lub imprezujący w nocy […]
10 stycznia 2023

Przestępstwo składania fałszywych zeznań, odpowiedzialność karna

Każda osoba wezwana w charakterze świadka w sprawie karnej ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. Przed złożeniem zeznań przez świadka, sąd uprzedza świadka o odpowiedzialności […]
29 grudnia 2022

Czym jest stalking i jak się przed nim bronić?

Stalking to przestępstwo, które zostało uregulowane w art. 190a § 1 k.k., zgodnie z którym: „Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby dla niej najbliższej […]
9 grudnia 2022

Jazda samochodem w stanie po użyciu alkoholu, stan po użyciu alkoholu, konsekwencje.

W poprzednim artykule opisałam regulacje dotyczące jazdy pojazdem w stanie nietrzeźwości, które znajdują się w kodeksie karnym. W prawie karnym wyróżniamy również stan „wskazujący na spożycie […]
6 grudnia 2022

Jazda samochodem w stanie nietrzeźwości, stan nietrzeźwości, konsekwencje.

Definicja stanu nietrzeźwości znajduje się w art. 115 § 16 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem prawnym zachodzi on, gdy:
28 listopada 2022

Kto może odmówić składania zeznań w sprawie karnej?

Każda osoba wezwana w charakterze świadka w sprawie karnej ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania, a sąd ma obowiązek pouczyć stawającą osobę o prawie do […]
16 listopada 2022

Przemoc w rodzinie, niebieska karta, sposoby na pozbycie się oprawcy z domu.

Niestety bardzo częstym zjawiskiem jest przemoc domowa, która przyjmuje postać nie tylko fizyczną, ale również psychiczną i seksualną. Ofiary często nie wiedzą, jakie kroki podjąć aby […]
2 listopada 2022

Czy za pozostawienie dziecka samego w domu grozi odpowiedzialność karna?

Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta jest w Kodeksie wykroczeń, a konkretnie art. 106 k.w., zgodnie z którym: „Kto,  mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do […]
28 października 2022

Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Kodeks karny wykonawczy w Rozdziale VIIa określa przesłanki do uzyskania zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach dozoru elektronicznego. Właściwy sąd penitencjarny ( np. Sąd […]
25 października 2022

Posiadanie narkotyków – umorzenie postępowania w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, warunkowe umorzenie postępowania

W ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. znajdują się regulacje dotyczące kwestii zwalczania nielegalnej produkcji i dystrybucji narkotyków oraz terapii psychiatrycznej dla […]
17 października 2022

Jakie uprawnienia uzyskał dyrektor szkoły, ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Dotychczasowe regulacje dotyczące postępowania w sprawach nieletnich (ustawa z dnia 26 października 1982 roku) zostały zastąpione nową ustawą z dnia 9 czerwca  2022 roku o wspieraniu […]
11 października 2022

Oskarżyciel prywatny i jego uprawnienia, prywatny akt oskarżenia

Niektóre przestępstwa ujęte w kodeksie karnym  ścigane są z oskarżenia prywatnego czyli przez samych pokrzywdzonych, których dobro prawne zostało naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzony decyduje […]
5 października 2022

Czy za brak smyczy dla psa grozi kara

Adwokat Elżbieta Piskorska reprezentuje klientów również w sprawach wykroczeń. W ostatnim czasie w mediach bardzo często opisywane były zdarzenia z udziałem czworonożnych pupili oraz związanej z […]
30 września 2022

Czy warto zostać oskarżycielem posiłkowym?

Nasza kancelaria adwokacka Lublin specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych, głównie na terenie Lublina. Adwokat Elżbieta Piskorska reprezentuje nie tylko podejrzanych (oskarżonych), ale również pokrzywdzonych, którzy […]
20 września 2022

Ustanowienie i rola obrońcy

Nasza kancelaria adwokacka Lublin specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych, głównie na terenie Lublina. Właściwość Sądu Okręgowego w Lublinie obejmuje sądy z województwa lubelskiego, których szczegółowy […]
28 grudnia 2016

Sprawy karne Lublin

Nasza kancelaria adwokacka Lublin specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych, głównie na terenie Lublina. Właściwość Sądu Okręgowego w Lublinie obejmuje sądy z województwa lubelskiego, których szczegółowy […]