Sprawy Karne

5 lipca 2024

Rozłożenie kary grzywny na raty.

Zgodnie z treścią art. 44 k.k.w. 1. Skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni, chyba że dokonuje jej ściągnięcia zgodnie z […]
24 maja 2024

Kto i do jakich prac społecznych skieruje skazanego w ramach kary ograniczenia wolności?

Kara ograniczenia wolności wymierzana jest w miesiącach i latach i trwa najkrócej jeden miesiąc, a najdłużej dwa lata. Kara ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w […]
24 kwietnia 2024

Co grozi za jazdę samochodem pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów?

Zgodnie z treścią przepisu prawnego art. 244 kodeksu karnego: „Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, zajmowania stanowiska […]
25 marca 2024

Konfiskata pojazdów w prawie karnym.

Z dniem 14 marca 2024 roku wprowadzono dawno zapowiadaną zmianę w prawie karnym polegającą na przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu […]
19 marca 2024

Czy można zamienić prace społeczne na karę grzywny?

Bardzo często przestępstwa zagrożone są alternatywnie karą grzywny lub karą ograniczenia wolności. Jeżeli z jakichś powodów nie jest możliwe odbycie kary ograniczenia wolności poprzez tzw. prace […]
21 lutego 2024

Czy można żądać zwrotu rzeczy zatrzymanych w toku prowadzonego dochodzenia/śledztwa?

W trakcie prowadzonego postepowania przygotowawczego zatrzymaniu ulegają rzeczy, które mogą stanowić dowód w sprawie (np. komputer, telefon, dokumenty) lub takie, które podlegają zajęciu w celu zabezpieczenia […]
24 stycznia 2024

Czy sąd karny może orzec karę grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności?

Wiele spośród czynów zabronionych stypizowanych w kodeksie karnym zagrożonych jest jedynie karą pozbawienia wolności. Oprócz możliwości starania się o zastosowanie instytucji nadzwyczajnego złagodzenia kary czy też […]
28 grudnia 2023

Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów? blokada alkoholowa

Obecnie przy skazaniu za jazdę pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość […]
28 listopada 2023

Naruszenie nietykalności cielesnej.

Zgodnie z przepisem art. 217 k.k.: 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności […]
31 października 2023

Przestępstwo kradzieży w praktyce

1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 1a. Tej samej karze podlega, kto zabiera […]
3 października 2023

Kiedy sąd karny wyda wyrok nakazowy, sprzeciw i możliwość cofnięcia sprzeciwu.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych. Bardzo często klienci zaskoczeni są faktem, że otrzymali wyrok w sprawie karnej i […]
5 września 2023

Czy eutanazja w Polsce jest karalna?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca – zabójstwo eutanatyczne w Polsce jest nielegalne. Zgodnie z treścią przepisu prawnego art. 150 § 1 „Kto zabija człowieka na […]
7 sierpnia 2023

Czy dziecko może być przesłuchane jako świadek w sprawie karnej?

Odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, ale przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego/świadka odbywa się w nieco innych warunkach niż osoby pełnoletniej. Odpowiednie regulacje znajdują się w przepisach prawnych […]
28 czerwca 2023

Znęcanie się (psychiczne i fizyczne) nad inną osobą, przesłanki przestępstwa.

Reprezentacja klienta w sprawie rozwodowej często połączona jest z jego reprezentacją w sprawie karnej o znęcanie. Do przestępstwa znęcania najczęściej dochodzi w tzw. czterech ścianach, bez […]
14 czerwca 2023

Czym jest paserstwo nieumyślne? Przesłanki, sankcja karna

Zgodnie z treścią przepisu prawnego art. 292 k.k. „§ 1. Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za […]
23 maja 2023

Co grozi za nieudzielenie pomocy?

W dzisiejszych czasach praktycznie każdy odbył kurs udzielania pierwszej pomocy. Powyższa umiejętność jest niezwykle istotna z uwagi na moralny obowiązek pomocy poszkodowanym wskutek różnych zdarzeń (najczęściej […]
8 maja 2023

Czym są groźby karalne? Przesłanki, sankcja karna

Przestępstwo groźby karalnej znajduje swoją regulację w przepisie prawnym art. 190 § 1 k.k., a mianowicie: „ Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę […]
17 kwietnia 2023

Oszustwo (wyłudzenie), przesłanki przestępstwa.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych. Pokrzywdzeni czasami wstydzą się przyznać do tego, że ich zdaniem naiwnie dali się […]
3 kwietnia 2023

Zniesławienie (pomówienie), przesłanki przestępstwa, jak bronić się przed pomówieniami.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w sprawach karnych oraz szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o rozwód czy […]
20 marca 2023

Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

Odbywając karę pozbawienia wolności (również zastępczą karę pozbawienia wolności za grzywnę, aresztu, czy zastępczą karę aresztu za grzywnę) można przy okazji spełnienia określonych przesłanek, wnioskować o […]
7 marca 2023

Czy trzymanie psa na łańcuchu jest karalne? Przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem, odpowiedzialność karna

W ostatnich latach w mediach często poruszany jest temat zwierząt oraz humanitarnego ich traktowania. Wszelkie przejawy agresji wobec zwierząt lub niezapewnianie im odpowiednich warunków bytowych wywołuje […]
20 lutego 2023

Przestępstwo niealimentacji, kara za uchylanie się od płacenia alimentów.

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka został przeze mnie szczegółowo opisany w artykule „alimenty na dziecko”. Jedynie w kwestii przypomnienia – obowiązek ten uregulowany jest w art. […]
14 lutego 2023

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Następstwem skazania na karę pozbawienia wolności jest otrzymanie przez skazanego tzw. biletu do zakładu karnego. Jednakże, zanim to nastąpi można postarać się o odsunięcie w czasie […]
30 stycznia 2023

Zakłócanie porządku, zakłócanie ciszy nocnej, kara.

Praktycznie każdy w swoim życiu spotka lub spotkał się z problemem związanym z zakłócaniem porządku, a najczęściej ciszy nocnej. Hałaśliwy sąsiad majsterkujący lub imprezujący w nocy […]
10 stycznia 2023

Przestępstwo składania fałszywych zeznań, odpowiedzialność karna

Każda osoba wezwana w charakterze świadka w sprawie karnej ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. Przed złożeniem zeznań przez świadka, sąd uprzedza świadka o odpowiedzialności […]
29 grudnia 2022

Czym jest stalking i jak się przed nim bronić?

Stalking to przestępstwo, które zostało uregulowane w art. 190a § 1 k.k., zgodnie z którym: „Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby dla niej najbliższej […]
9 grudnia 2022

Jazda samochodem w stanie po użyciu alkoholu, stan po użyciu alkoholu, konsekwencje.

W poprzednim artykule opisałam regulacje dotyczące jazdy pojazdem w stanie nietrzeźwości, które znajdują się w kodeksie karnym. W prawie karnym wyróżniamy również stan „wskazujący na spożycie […]
6 grudnia 2022

Jazda samochodem w stanie nietrzeźwości, stan nietrzeźwości, konsekwencje.

Definicja stanu nietrzeźwości znajduje się w art. 115 § 16 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem prawnym zachodzi on, gdy:
28 listopada 2022

Kto może odmówić składania zeznań w sprawie karnej?

Każda osoba wezwana w charakterze świadka w sprawie karnej ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania, a sąd ma obowiązek pouczyć stawającą osobę o prawie do […]
16 listopada 2022

Przemoc w rodzinie, niebieska karta, sposoby na pozbycie się oprawcy z domu.

Niestety bardzo częstym zjawiskiem jest przemoc domowa, która przyjmuje postać nie tylko fizyczną, ale również psychiczną i seksualną. Ofiary często nie wiedzą, jakie kroki podjąć aby […]
2 listopada 2022

Czy za pozostawienie dziecka samego w domu grozi odpowiedzialność karna?

Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta jest w Kodeksie wykroczeń, a konkretnie art. 106 k.w., zgodnie z którym: „Kto,  mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do […]
28 października 2022

Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Kodeks karny wykonawczy w Rozdziale VIIa określa przesłanki do uzyskania zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach dozoru elektronicznego. Właściwy sąd penitencjarny ( np. Sąd […]
25 października 2022

Posiadanie narkotyków – umorzenie postępowania w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, warunkowe umorzenie postępowania

W ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. znajdują się regulacje dotyczące kwestii zwalczania nielegalnej produkcji i dystrybucji narkotyków oraz terapii psychiatrycznej dla […]
17 października 2022

Jakie uprawnienia uzyskał dyrektor szkoły, ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Dotychczasowe regulacje dotyczące postępowania w sprawach nieletnich (ustawa z dnia 26 października 1982 roku) zostały zastąpione nową ustawą z dnia 9 czerwca  2022 roku o wspieraniu […]
11 października 2022

Oskarżyciel prywatny i jego uprawnienia, prywatny akt oskarżenia

Niektóre przestępstwa ujęte w kodeksie karnym  ścigane są z oskarżenia prywatnego czyli przez samych pokrzywdzonych, których dobro prawne zostało naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzony decyduje […]
5 października 2022

Czy za brak smyczy dla psa grozi kara

Adwokat Elżbieta Piskorska reprezentuje klientów również w sprawach wykroczeń. W ostatnim czasie w mediach bardzo często opisywane były zdarzenia z udziałem czworonożnych pupili oraz związanej z […]
30 września 2022

Czy warto zostać oskarżycielem posiłkowym?

Nasza kancelaria adwokacka Lublin specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych, głównie na terenie Lublina. Adwokat Elżbieta Piskorska reprezentuje nie tylko podejrzanych (oskarżonych), ale również pokrzywdzonych, którzy […]
20 września 2022

Ustanowienie i rola obrońcy

Nasza kancelaria adwokacka Lublin specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych, głównie na terenie Lublina. Właściwość Sądu Okręgowego w Lublinie obejmuje sądy z województwa lubelskiego, których szczegółowy […]
28 grudnia 2016

Sprawy karne Lublin

Nasza kancelaria adwokacka Lublin specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych, głównie na terenie Lublina. Właściwość Sądu Okręgowego w Lublinie obejmuje sądy z województwa lubelskiego, których szczegółowy […]

Sprawy Rodzinne

14 czerwca 2024

Czy kredyt hipoteczny jest uwzględniany w sprawie o podział majątku?

Podstawowe informacje o tym, które składniki majątku wspólnego stanowią majątek osobisty małżonków, a które wchodzą w skład majątku wspólnego znajdują się w artykule o podziale majątku. […]
9 maja 2024

Jak odzyskać dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej?

Kilka słów tytułem wstępu, kiedy i w jakim trybie sąd może zdecydować o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej. Gdy dobro dziecka jest zagrożone, to sąd najczęściej […]
11 kwietnia 2024

Czy zawarcie nowego związku małżeńskiego ma wpływ na rozliczenie majątku z byłym małżonkiem?

Wskutek zawarcia związku małżeńskiego powstaje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, jeżeli przed ślubem lub po nie został ustanowiony ustrój rozdzielności majątkowej. O ustroju rozdzielności majątkowej i intercyzie […]
5 marca 2024

Kiedy brak zgody na rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o rozwód czy separację.
8 lutego 2024

Rozliczenie mieszkania kupionego z majątku osobistego w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej.

Innymi słowy czy mieszkanie kupione w trakcie trwania małżeństwa przez jednego z małżonków za środki pochodzące z jego majątku osobistego stanowi składnik majątku wspólnego? Aby odpowiedzieć […]
12 stycznia 2024

Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

Osobiście praktykuję spotkanie w kancelarii przed pierwszą rozprawą w sądzie, a przed spotkaniem proszę klienta aby zapoznał się z treścią złożonych w sprawie pism, gdyż na […]
15 grudnia 2023

Nowe koszty utrzymania dziecka w trakcie trwania sprawy o alimenty – rozszerzenie powództwa.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka.
13 listopada 2023

Czy rodzic może żądać alimentów od dziecka?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o zasądzenie alimentów. Najczęściej występują sprawy […]
17 października 2023

Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu o rozwód?

Pozew o rozwód powinien zostać złożony w formie pisemnej do biura podawczego sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich […]
19 września 2023

Czym jest OZSS i jakie są jego zadania w sprawach rodzinnych?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych,  w których bardzo często jako jeden z dowodów pojawia się opinia wydawana […]
24 sierpnia 2023

Czy sprawę o alimenty można połączyć z roszczeniem regresowym?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka.
11 lipca 2023

Które sprawy rodzinne można łączyć w jednym postępowaniu?

Klienci bardzo często chcą uregulować wszystkie sprawy dziecka w jednym postępowaniu. Jest to wynikiem nie tylko opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, ale również – oszczędności […]
22 czerwca 2023

Odpowiedzialność za długi małżonka.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub […]
30 maja 2023

Ile czasu trwa rozwód w Lublinie?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, z których najczęściej adw. Elżbieta Piskorska reprezentuje klientów w sprawach rozwodowych.
15 maja 2023

Czy świadczenie wychowawcze 500+ i inne świadczenia mają wpływ na wysokość alimentów?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka. […]
25 kwietnia 2023

Jak prawnie dokonać uzgodnienia płci? – Tranzycja płci w Polsce, postępowanie o uzgodnienie (ustalenie) płci.

Niestety mimo gąszczu przepisów prawnych w Polsce, w dalszym ciągu nie ma regulacji w sprawach, które ułatwiłyby życie wielu osób. W Polsce nie ma regulacji szczególnych […]
12 kwietnia 2023

Ile kosztuje rozwód w Lublinie?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, z których najczęściej adw. Elżbieta Piskorska reprezentuje klientów w sprawach rozwodowych.
27 marca 2023

Czy sąd orzeknie rozwód mimo braku zgody współmałżonka?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, z których najczęściej adw. Elżbieta Piskorska reprezentuje klientów w sprawach rozwodowych. Klienci […]
13 marca 2023

Sądowy zakaz kontaktów rodzica z dzieckiem, czas trwania, przesłanki.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o rozwód czy separację. Tak jak […]
27 lutego 2023

Opieka sprawowana nad dzieckiem przez pijanych rodziców, konsekwencje, odpowiedzialność karna

W ostatnich latach coraz częściej słyszymy o sytuacjach, w których sądy rodzinne wydają zarządzenia, na mocy których małoletnie dzieci odbierane są spod opieki swoich pijanych rodziców, […]
6 lutego 2023

Czy można żądać alimentów wstecz?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka. […]
23 stycznia 2023

Wcześniej wszczęta sprawa o alimenty a rozwód, co z alimentami zasądzonymi w innej sprawie?

Zdarzają się sytuacje, że jeden z małżonków złoży w sądzie rejonowym pozew o alimenty na dziecko lub na zaspokojenie potrzeb rodziny, a drugi małżonek w późniejszym […]
16 stycznia 2023

Zmiana nazwiska po rozwodzie (powrót do poprzedniego nazwiska), termin, procedura

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o rozwód czy separację. Wiele osób […]
2 stycznia 2023

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka został przeze mnie szczegółowo opisany w artykule „alimenty na dziecko”. Jedynie w kwestii przypomnienia – obowiązek ten uregulowany jest w art. […]
14 grudnia 2022

Piecza naprzemienna, czym jest i kiedy jest ustanawiana?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o rozwód czy separację. Tak jak […]
22 listopada 2022

Czy na wyrobienie paszportu dla dziecka potrzebna jest zgoda obydwojga rodziców?

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej oraz związane z […]
9 listopada 2022

Zamieszkanie dziecka z drugim rodzicem już po rozwodzie, zmiana wyroku rozwodowego w zakresie dotyczącym dziecka.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o rozwód. W artykule pt. „Sprawy […]
20 października 2022

Czy rodzic może żądać unieważnienia małżeństwa zawartego przez jego niepełnoletnie dziecko?

14 października 2022

Czy osoba niepełnoletnia może zawrzeć związek małżeński?

Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się wprost w przepisie prawnym art. 10 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym co do zasady osoba, która […]
28 września 2022

Egzekucja kontaktów z dzieckiem, a orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o ustalenie kontaktów, o których pisałam […]
22 września 2022

Sprawy rodzinne – ustalenie ojcostwa

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o ustalenie ojcostwa.
20 września 2022

Separacja czy rozwód?

Nasza kancelaria adwokacka Lublin specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym spraw rozwodowych i o separację głównie na terenie Lublina. Właściwość Sądu Okręgowego w Lublinie […]
14 września 2022

Sprawy rodzinne – zaprzeczenie ojcostwa

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o zaprzeczenie ojcostwa. Najczęściej zadawane pytania […]
9 września 2022

Sprawy rodzinne – alimenty na dziecko

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka. […]
2 września 2022

Rozdzielność majątkowa, intercyza

W artykule o sprawach rozwodowych pisałam o podziale majątku, który Kancelaria Adwokacka w Lublinie Adwokat Elżbieta Piskorska może przeprowadzić również w sprawie rozwodowej. Rozwód prowadzi do […]
1 września 2022

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami

W artykule o sprawach rozwodowych pisałam o różnych opcjach rozwiązania małżeństwa – bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie obydwojgu małżonków oraz z winy jednego […]
31 sierpnia 2022

Sprawy rodzinne – kontakty z dzieckiem

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Najczęściej […]
31 sierpnia 2022

Podział majątku

Kancelaria Adwokacka w Lublinie prowadzi sprawy, które dotyczą podziału majątku wspólnego pomiędzy stronami. Kwestią podstawową jest wyjaśnienie czym tak naprawdę jest majątek wspólny i co wchodzi […]
28 sierpnia 2022
adwokat lublin rozwód

Sprawy rozwodowe Lublin

Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym spraw rozwodowych, głównie na terenie Lublina. Właściwość Sądu Okręgowego w Lublinie obejmuje sądy z województwa […]
22 sierpnia 2022

Władza rodzicielska

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej. Zgodnie z art. […]
5 lipca 2024

Rozłożenie kary grzywny na raty.

Zgodnie z treścią art. 44 k.k.w. 1. Skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni, chyba że dokonuje jej ściągnięcia zgodnie z […]
14 czerwca 2024

Czy kredyt hipoteczny jest uwzględniany w sprawie o podział majątku?

Podstawowe informacje o tym, które składniki majątku wspólnego stanowią majątek osobisty małżonków, a które wchodzą w skład majątku wspólnego znajdują się w artykule o podziale majątku. […]
24 maja 2024

Kto i do jakich prac społecznych skieruje skazanego w ramach kary ograniczenia wolności?

Kara ograniczenia wolności wymierzana jest w miesiącach i latach i trwa najkrócej jeden miesiąc, a najdłużej dwa lata. Kara ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w […]
9 maja 2024

Jak odzyskać dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej?

Kilka słów tytułem wstępu, kiedy i w jakim trybie sąd może zdecydować o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej. Gdy dobro dziecka jest zagrożone, to sąd najczęściej […]
24 kwietnia 2024

Co grozi za jazdę samochodem pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów?

Zgodnie z treścią przepisu prawnego art. 244 kodeksu karnego: „Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, zajmowania stanowiska […]