Nasza Kancelaria oferuje Klientom pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:


Prawo cywilne:

Prowadzenie spraw o zapłatę
Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za błędy w sztuce lekarskiej i szkody komunikacyjne
Dochodzenie zadośćuczynień finansowych za doznane krzywdy
Dochodzenie odszkodowań z tytułu polis OC i AC
Dochodzenie roszczeń związanych ze szkodami na mieniu i szkodami na osobie ( na przykład uszkodzeniami czy urazami ciała)
Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami i wynagrodzeniami za bezprawne korzystanie z nieruchomości
Prowadzenie spraw związanych z rękojmią za prawne i fizyczne wady przedmiotów
Dochodzenie roszczeń związanych z niezgodnością nabytych towarów z umowami sprzedaży, komisu, dostawy lub dzieła
Dochodzenie roszczeń związanych z umowami zleceń, sprzedaży, o roboty budowlane i innymi cywilnoprawnymi
Prowadzenie spraw związanych ze sprawami spadkowymi, na przykład stwierdzeniem nabycia spadku, nieważnością testamentu, niegodnością dziedziczenia czy działem spadku
Windykacja zobowiązań i należności


Prawo Rodzinne i Opiekuńcze:

Prowadzenie spraw związanych z separacją i rozwodami
Prowadzenie spraw związanych z podziałem majątku małżonków
Prowadzenie spraw związanych z ustanowieniem rozdzielności majątkowej
Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem alimentów na rzecz dzieci oraz małżonka po rozwodzie
Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem kontaktów dzieci z rodzicami
Prowadzenie spraw związanych z egzekucją kontaktów
Prowadzenie spraw związanych z ograniczeniem, zawieszeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej
Prowadzenie spraw związanych z wyrażeniem zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka oraz jego wyjazdu za granicę
Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem bądź zaprzeczeniem ojcostwa


Prawo Karne i Prawo Wykroczeń:

Prowadzenie spraw związanych z obroną na różnych etapach postępowania ( sądowego, przygotowawczego )
Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie lub skazanie
Prowadzenie spraw związanych z przerwami w wykonywaniu kary, przedterminowymi zwolnieniami czy odroczeniami w wykonaniu kary
Reprezentacja ogólnie pojętych interesów pokrzywdzonych, czyli występowanie jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych


Prawo Handlowe i Gospodarcze:

Analiza, opracowywanie i opiniowanie umów o charakterze cywilno-prawnym
Dochodzenie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów
Dochodzenie roszczeń związanych ze zwrotem zaliczek lub zadatków
Obsługa spraw związanych z postępowaniem upominawczym i nakazowym
Reprezentacja w postępowaniach zabezpieczających
Reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych


Prawo Administracyjne:

Opracowywanie pism, skarg związanych z działaniem organów administracyjnych i jednostek samorządu terytorialnego
Sporządzanie opinii prawnych w zleconych przez Klienta sprawach
Reprezentacja Klientów w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych

Skontaktuj się


Jeśli masz jakieś pytania zachęcam do kontaktu. Kliknij poniżej by przejść do strony kontakt.

Przejdź do zakładki kontakt