Czy świadczenie wychowawcze 500+ i inne świadczenia mają wpływ na wysokość alimentów?

Czym są groźby karalne? Przesłanki, sankcja karna
8 maja 2023
Co grozi za nieudzielenie pomocy?
23 maja 2023
Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka. Adwokat Elżbieta Piskorska prowadzi sprawy alimentacyjne, występując zarówno po stronie zobowiązanego, jak i uprawnionego do alimentacji. Sąd Okręgowy w Lublinie w sprawie rozwodowej rozstrzyga o obowiązku alimentacyjnym rodziców względem dziecka, ale należy pamiętać, że sprawę o alimenty na dziecko można założyć zupełnie odrębnie - składając pozew o alimenty w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka.

Obowiązek alimentacyjny został uregulowany w art. 128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, a mianowicie: „Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.” Krewni w linii prostej są to osoby, z których jedna pochodzi od drugiej np. dziecko-matka. Natomiast zgodnie z treścią art. 135 § 1 K.r.o. „Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.”
Odpowiedź na pytanie czy świadczenia, w tym świadczenie wychowawcze jest brane pod uwagę przez sąd przy ustalaniu wysokości obowiązku alimentacyjnego wynika bezpośrednio z art. 135 § 3 K.r.o., a mianowicie:

Na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają:

1) świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808 i 875), podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;
2) świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3) świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407);
4) świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111);
5) rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303). Wprowadzony pkt 3) wyżej przytoczonego przepisu prawnego czyli świadczenie wychowawcze przyznawane od 2016 roku (świadczenie 500 +) powoduje, że nie ma podstaw prawnych do obniżenia alimentów na dziecko z powodu przyznania świadczenia 500 plus.

Niestety mimo powyższej regulacji, niektóre sądy orzekają wbrew założeniom ustawodawcy, argumentując to w ten sposób, że świadczenie 500+ stanowi realny dochód, służy zaspokojeniu potrzeb małoletniego, a jego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przykładowo, Sąd Rejonowy w Chełmie w wyroku o sygn. akt: III RC 163/21 stwierdził, że cyt. „Skoro zatem jest ono przeznaczone na „zaspokojenie potrzeb dziecka”, które przecież nie są nieograniczone, sąd ustalając obowiązek alimentacyjny nie może pominąć faktu jego pobierania. Gdyby bowiem finansować wszystkie potrzeby dziecka tylko obowiązkiem alimentacyjnym każdego z rodziców, to świadczenie 500+ stanowiłoby „czysty zysk” dla rodzica pobierającego je. W ocenie Sądu świadczenie wychowawcze 500+ winno służyć pokryciu kosztów dodatkowych (rozrywki, wycieczek), natomiast usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka powinni pokrywać ich rodzice w ramach obciążającego ich obowiązku alimentacyjnego.”

Sądy powszechne w Lublinie stoją na stanowisku, że świadczenie 500+ nie wpływa na zakres świadczeń alimentacyjnych.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie powyższej tematyki lub zastanawiasz się nad złożeniem odpowiedniego pozwu – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71 - adwokat Lublin sprawy rodzinne.