Czym są groźby karalne? Przesłanki, sankcja karna

Jak prawnie dokonać uzgodnienia płci? – Tranzycja płci w Polsce, postępowanie o uzgodnienie (ustalenie) płci.
25 kwietnia 2023
Czy świadczenie wychowawcze 500+ i inne świadczenia mają wpływ na wysokość alimentów?
15 maja 2023

Przestępstwo groźby karalnej znajduje swoją regulację w przepisie prawnym art. 190 § 1 k.k., a mianowicie: „ Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby dla niej najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w osobie, do której została skierowana lub której dotyczy, uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.”

Dobrem chronionym w/w przepisem jest poczucie wolności w sensie psychicznym, zwłaszcza wolność od obaw i strachu przed popełnieniem przestępstwa na szkodę zagrożonego lub jego najbliższych. Dla bytu przestępstwa wystarczy, że pokrzywdzony uważa, że niebezpieczeństwo spełnienia groźny jest realne i ma on podstawy do przyjęcia takiego założenia. Groźba musi być obiektywna, ale już samo niebezpieczeństwo jej spełnienia nie musi obiektywnie istnieć.

Zgodnie z wyrokiem SN – Izba Karna z dnia 24 czerwca 2013 roku, sygn. akt: V KK 94/13 „Próg obawy u adresata groźby, równoznacznej z zaistnieniem znamienia skutku przestępstwa określonego w art. 190 § 1 KK, jest niższy od przekonania o pewności zrealizowania zapowiedzianej groźby. Zostaje on przekroczony już wtedy, gdy zagrożony przewiduje, że groźba może się urzeczywistnić, a więc, że nastąpienie zapowiadanego zdarzenia jest realne i prawdopodobne.”

Pokrzywdzonym przestępstwem groźby karalnej może być zarówno osoba, do której ta groźba jest bezpośrednio skierowana i która w jej następstwie mogłaby bezpośrednio lub pośrednio (poprzez pokrzywdzenie osoby jej najbliższej) ponieść szkodę, jak również osoba, której groźba dotyczy.

Jaka treść groźby spowoduje, że będzie ona karalna?

Aby mówić o groźbie karalnej to sprawca musi grozić popełnieniem przestępstwa (zbrodni lub występku) na szkodę osoby, do której jest skierowana lub osoby dla niej najbliższej. Zatem grożenie popełnieniem wykroczenia, przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, deliktu dyscyplinarnego czy naruszeniem przepisów innych gałęzi prawa np. administracyjnego, cywilnego bądź norm społecznych czy moralnych – nie stanowi groźby karalnej. Groźbą będzie np. zapowiedź pobicia, uszkodzenia ciała, zabicia czy też zgwałcenia. Groźba nie musi być natychmiast zrealizowana. „Dla bytu przestępstwa nie jest też konieczne, aby sprawca podjął jakiekolwiek działania zmierzające do spełnienia groźby albo by miał rzeczywisty zamiar jej spełnienia czy faktyczne możliwości jej spełnienia, oraz to, w jakim faktycznie celu wyraża groźbę (por. K. Nazar-Gutowska, Groźba, s. 140; K. Daszkiewicz-Paluszyńska, Groźba, s. 137–138).”

W jakiś sposób groźba może być wyrażona?

Najczęściej groźba wyrażana jest słownie - bezpośrednio lub za pośrednictwem środków łączności np. telefonu. Grozić można również w formie pisemnej (SMS-em, e-mailem, listownie itp.), gestem lub innym zachowaniem, które w intencji grożącego ma być zrozumiane jako groźba popełnienia przestępstwa np. gestem podcięcia gardła. Podobne stanowisko zajął SA we Wrocławiu, twierdząc, że: "groźba może być wyrażona za pomocą wszystkich środków mogących przekazać do świadomości odbiorcy jej treść. Zapowiedź popełnienia przestępstwa może więc być dokonana ustnie, na piśmie, ale także za pomocą gestu, czy też innego zachowania (np. wyjęcia niebezpiecznego narzędzia)" (wyr. SA we Wrocławiu z 8.8.2012 r., II AKa 211/12).

Czy groźba musi się ziścić?

„Dla bytu komentowanego przestępstwa nie jest wymagane, aby sprawca miał rzeczywiście zamiar wykonać groźbę ani aby istniały obiektywne okoliczności jej realizacji, a wystarczy, aby z punktu widzenia pokrzywdzonego, w subiektywnym jego odczuciu, groźba ta wywoływała przekonanie, że jest poważna oraz że może zostać spełniona” (wyr. SA w Katowicach z 20.8.2009 r., II AKa 123/09). Bez znaczenia dla odpowiedzialności karnej sprawcy groźby karalnej pozostaje okoliczność, że sprawca może nie chcieć spełnienia groźby. W tej sytuacji istotne jest, aby zagrożony nie wiedział o tym. Według wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 30.01.2001, sygn. akt: II Aka 8/01 „obawę można uznać za uzasadnioną, jeśli przeciętny człowiek o podobnych do ofiary cechach osobowości, psychiki, intelektu i umysłowości, w analogicznych warunkach, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa uznałby tę groźbę za realną i wzbudzającą obawę.”

Ściganie sprawcy następuje na wniosek pokrzywdzonego. Z chwilą złożenia wniosku – postępowanie toczy się z urzędu. Jeśli dotyczy Cię problem poruszony w artykule, potrzebujesz pomocy adwokata Lublin - skontaktuj się z adwokat Elżbietą Piskorską, która posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z tematyką opisaną w artykule.