Ile kosztuje rozwód w Lublinie?

Zniesławienie (pomówienie), przesłanki przestępstwa, jak bronić się przed pomówieniami.
3 kwietnia 2023
Oszustwo (wyłudzenie), przesłanki przestępstwa.
17 kwietnia 2023

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, z których najczęściej adw. Elżbieta Piskorska reprezentuje klientów w sprawach rozwodowych.

Jedno z pierwszych, najczęściej zadawanych pytań i to już w drodze telefonicznej dotyczy kosztów związanych z wszczęciem sprawy o rozwód.
Koszty związane z wszczęciem sprawy rozwodowej obejmują zarówno opłaty sądowe, jak i koszty związane z reprezentacją przez adwokata, czy radcę prawnego.
Składając pozew o rozwód należy uiścić opłatę sądową w kwocie 600 zł (art. 26 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Brak załączenia potwierdzenia dokonanej opłaty lub znaków opłaty sądowej stanowi brak formalny pisma. W sytuacji, gdy strony ostatecznie zdecydują się na rozwód bez orzekania o winie – wówczas po uprawomocnieniu się wyroku, sąd zwróci połowę uiszczonej opłaty czyli kwotę 300 zł (art. 79 ust. 1 pkt 3) lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). W Sądzie Okręgowym w Lublinie najczęściej należy po uprawomocnieniu się wyroku zwrócić się do sądu z pismem lub e-mailem o zwrot połowy uiszczonej opłaty ze wskazaniem nr konta, na który sąd ma zwrócić należne środki pieniężne.

Czy są jeszcze inne opłaty w sprawie rozwodowej?

Jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko/dzieci i spór będzie dotyczył również kwestii związanych z małoletnimi np. władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania – wówczas dodatkowe opłaty sądowe mogą wynikać z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego przez kuratora lub wywołanej opinii biegłych sądowych z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Koszt opinii jest różny, ale z reguły jest to kwota nie wyższa niż ok. 1.000 zł.

Ile kosztuje reprezentacja adwokata w sprawie rozwodowej?

W praktyce wynagrodzenie określane jest przez adwokata indywidualnie, ale brane są pod uwagę wszelkie okoliczności mające wpływ na stopień skomplikowania, przewidywany nakład pracy, czy długość trwania sprawy rozwodowej. Określając koszt reprezentacji adwokat w pierwszej kolejności ustali z klientem, czy rozwód ma się odbyć z orzekaniem o winie czy bez, czy ze związku małżeńskiego są małoletnie dzieci i czy strony w niektórych kwestiach doszły do porozumienia czy też nie.

Czy sąd zwróci poniesiony koszt w związku z reprezentacją przez adwokata?

W sytuacji, gdy małżonkowie rozwodzą się bez orzekania o winie lub sąd orzeknie winę obydwojga - wówczas wszelkie koszty zostaną wzajemnie zniesione, co oznacza, że każda ze stron poniesie koszty swojego adwokata. Natomiast gdy jedna ze stron przegra proces (małżeństwo zostanie rozwiązane z winy jednego małżonka), to strona przegrywająca pokryje wszelkie koszty procesu, w tym koszt zastępstwa procesowego swojego przeciwnika. Jednakże, sąd orzekając o kosztach bierze pod uwagę Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, w którym zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1) stawka minimalna za reprezentację przez profesjonalistę wynosi 720 zł. Sąd może zasądzić 6-krotnosć tej kwoty biorąc pod uwagę stopień skomplikowania sprawy i nakład pracy adwokata, ale Sąd Okręgowy w Lublinie niechętnie zasądza wyższe niż minimalne koszty zastępstwa procesowego.
Klient, który nie jest w stanie pokryć kosztów związanych z wniesieniem opłaty sądowej, czy też kosztów związanych z ustanowieniem pełnomocnika, może starać się o zwolnienie od kosztów sądowych, czy też wnosić o ustanowienie adwokata z urzędu. Jednakże, w tym przypadku konieczne jest spełnienie określonych przesłanek przez klienta oraz załączenie do wniosku oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródła utrzymania.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie powyższej tematyki lub zastanawiasz się nad złożeniem odpowiedniego pozwu bądź otrzymałeś pozew o rozwód i potrzebujesz pomocy w dalszym prowadzeniu sprawy – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.