Odpowiedzialność za długi małżonka.

Czym jest paserstwo nieumyślne? Przesłanki, sankcja karna
14 czerwca 2023
Znęcanie się (psychiczne i fizyczne) nad inną osobą, przesłanki przestępstwa.
28 czerwca 2023
Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny.
W sytuacji gdy małżonkowie decydują się na ustanowienie ustroju rozdzielności majątkowej, wówczas każdy z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem i każdy odpowiada za zaciągnięte przez siebie zobowiązania. Inaczej wygląda sytuacja, gdy małżonkowie pozostają w ustroju wspólności ustawowej.
Zasadą jest, że oboje małżonkowie odpowiadają solidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny (np. celem zapłaty czynszu, rachunków, naprawy samochodu). Zdarza się, że jeden z małżonków zaciąga kredyt celem zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny, a współmałżonek nawet nie wie o zobowiązaniu gdy jest ono terminowo spłacane. Problem pojawi się w sytuacji braku spłaty, gdyż wierzyciel zwróci się do dłużnika solidarnego – współmałżonka. Z ważnych powodów sąd może na wniosek jednego z małżonków postanowić, że za zobowiązania zaciągnięte w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny odpowiedzialność ponosi ten małżonek, który je zaciągnął (art. 30 § 2 k.r.o.). Ważnymi powodami będzie takie zachowanie małżonka, które zagraża dobru rodziny i powodowane jest najczęściej lekkomyślnością, rozrzutnością lub złośliwością. Wyłączenie solidarnej odpowiedzialności znosi odpowiedzialność majątkiem osobistym małżonka, który zobowiązania nie zaciągnął, natomiast nie wywiera wpływu na odpowiedzialność majątkiem wspólnym małżonków.

Kto, kiedy i jakim majątkiem odpowiada za długi?

Co do długów zaciągniętych w innych celach niż zaspokojenie potrzeb rodziny odpowiednie regulacje znajdziemy w przepisie prawnym art. 41 k.r.o. Wyróżnić możemy 3 sytuacje, oczywiście w wariancie wspólności ustawowej:
1. dług zaciągnięty przez oboje małżonków – małżonkowie odpowiadają majątkiem wspólnym i majątkami osobistymi,
2. dług zaciągnięty za zgodą i wiedzą drugiego małżonka – małżonkowie odpowiadają majątkiem wspólnym oraz małżonek, który zaciągnął zobowiązanie odpowiada swoim majątkiem osobistym,
3. dług zaciągnięty bez zgody współmałżonka – małżonek, który zaciągnął zobowiązanie odpowiada majątkiem osobistym, wynagrodzeniem za pracę lub dochodami uzyskanymi z innej działalności zarobkowej, praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Natomiast, jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw (autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy)

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie powyższej tematyki – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71 - adwokat Lublin sprawy rodzinne.