Rozdzielność majątkowa, intercyza

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami
1 września 2022
Sprawy rodzinne – alimenty na dziecko
9 września 2022
W artykule o sprawach rozwodowych pisałam o podziale majątku, który Kancelaria Adwokacka w Lublinie Adwokat Elżbieta Piskorska może przeprowadzić również w sprawie rozwodowej. Rozwód prowadzi do tego, że między małżonkami powstaje ustrój rozdzielności majątkowej. Czym jest zatem ustrój rozdzielności majątkowej i w jaki sposób można wprowadzić ten ustrój w trakcie trwania małżeństwa?

Z mocy ustawy z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej, czyli wyjaśniając bardziej potocznym językiem: wszystkie przedmioty majątkowe nabywane przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa stanowią ich własność. Warto w tym miejscu zapoznać się z artykułem odnośnie podziału majątku, w którym pisałam co szczegółowo należy do majątku wspólnego, a co do majątków osobistych małżonków. W Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym regulującym kwestie ustrojów majątkowych małżeńskich nie funkcjonuje słowo intecyza, które bardzo często stosowane jest w języku potocznym. Ogólnie można stwierdzić, że intercyza jest umową majątkową zawieraną przez małżonków, przed lub w trakcie trwania małżeństwa. Jedną z form intercyzy jest ustanowienie ustroju rozdzielności majątkowej, o której kilka słów więcej. Niekiedy małżonkowie z różnych względów decydują się na ustanowienie ustroju rozdzielności majątkowej w sposób zgodny przed notariuszem. W dzisiejszych czasach bardzo często przemawia za tym rozwiązaniem np. prowadzenie ryzykowanego biznesu przez jednego z małżonków, posiadanie długów, alkoholizm. Ustanowienie ustroju rozdzielności majątkowej wymaga formy aktu notarialnego. Po podpisaniu aktu notarialnego – małżonkowie mają dwa osobne majątki, którymi dysponują samodzielnie. Istotne jest to, że po ustanowieniu ustroju rozdzielności majątkowej – małżonkowie nie odpowiadają za długi współmałżonka zaciągnięte po ustanowieniu tegoż ustroju, ale tylko w sytuacji poinformowania wierzyciela o zawartej intercyzie.

Bardzo często do Kancelarii Adwokackiej Adwokat Elżbiety Piskorskiej z siedzibą w Lublinie przychodzą klienci zainteresowani ustanowieniem ustroju rozdzielności majątkowej, ale ich małżonkowie nie wyrażają na nią zgody. Wówczas pozostaje jedynie droga sądowa, czyli złożenie pozwu do właściwego sądu o ustanowienie ustroju rozdzielności majątkowej. W procesie należy udowodnić, że w danej sprawie występują tzw. ważne powody, dające podstawę do zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej, a które tworzą sytuację, która w konkretnych okolicznościach faktycznych wywołuje stan pociągający za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny. Takimi ważnymi powodami jest np. trwonienie majątku przez jednego z małżonków, brak przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, potajemne zaciąganie długów przez jednego z małżonków i narażanie tym samym budżetu rodziny. Kancelaria Adwokacka w Lublinie pomaga nie tylko ustalić prawidłowo okoliczności, które przemawiają za ustanowieniem ustroju rozdzielności majątkowej, ale również przygotowuje sprawę pod kątem dowodowym. Kancelaria Adwokacka Elżbieta Piskorska ma bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o ustanowienie ustroju rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Takie rozwiązanie jest racjonalne w sytuacji, gdy małżonkowie od dawna żyją w rozłączeniu i nic nie wiedzą na temat swoich spraw majątkowych, żyją w tzw. separacji faktycznej od dłuższego czasu - najczęściej gdy jedno z małżonków opuszcza wspólne miejsce zamieszkania. Strony nie żyją już razem, co uniemożliwia im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym.
Dużym plusem ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej jest to, że po rozwodzie małżonkowie nie muszą zajmować się podziałem majątku wspólnego.

Jeśli zastanawiasz się nad ustanowieniem ustroju rozdzielności majątkowej lub otrzymałeś/aś pozew – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie ul. Lipowa 18/71 celem uzyskania porady prawnej, podczas której uzyskasz bardziej szczegółowe informacje pod kątem swojej konkretnej sprawy.