Sprawy rodzinne – alimenty na dziecko

Rozdzielność majątkowa, intercyza
2 września 2022
Sprawy rodzinne – zaprzeczenie ojcostwa
14 września 2022
Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka. Adwokat Elżbieta Piskorska prowadzi sprawy alimentacyjne, występując zarówno po stronie zobowiązanego, jak i uprawnionego do alimentacji. Sąd Okręgowy w Lublinie w sprawie rozwodowej rozstrzyga o obowiązku alimentacyjnym rodziców względem dziecka, ale należy pamiętać, że sprawę o alimenty na dziecko można założyć zupełnie odrębnie - składając pozew o alimenty w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka.

Obowiązek alimentacyjny został uregulowany w art. 128 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, a mianowicie: „Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.” Krewni w linii prostej są to osoby, z których jedna pochodzi od drugiej np. dziecko-matka.
Rodzic, który na stałe mieszka z dzieckiem najczęściej występuje o alimenty na rzecz dziecka, które należą się małoletniemu, gdyż zgodnie z treścią art. 133 § 1 K.r.o. „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.” Partycypowanie rodziców w kosztach utrzymania ich dziecka jest ich powinnością i obowiązkiem. Istotne jest nie tylko sporządzenie pozwu, który będzie spełniał wymogi formalne, ale również właściwe określenie kwot, o które wnioskujemy. Adwokat Elżbieta Piskorska weryfikuje w tym celu wydatki związane z utrzymaniem dziecka w stosunku miesięcznym oraz wszelkie okoliczności np. czy dziecko uczęszcza do placówki publicznej, czy prywatnej, w jakich zajęciach uczestniczy oraz jaki jest stan jego zdrowia. W trakcie pierwszej porady prawnej w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Elżbiety Piskorskiej klient otrzymuje wszelkie informacje, jakie należy zgromadzić dowody, aby wykazać zasadność żądanego roszczenia. Zgodnie z treścią art. 135 § 1 K.r.o. „Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.” Kwota miesięcznych alimentów z jednej strony odzwierciedla koszty miesięcznego utrzymania dziecka, a z drugiej strony musi być adekwatna do możliwości zobowiązanego do alimentacji. Dobry Adwokat Lublin ustala jaki dochód w stosunku miesięcznym otrzymuje zobowiązany do alimentacji, a jeśli te informacje nie są znane – wówczas składa stosowne wnioski do Sądu w Lublinie. Należy pamiętać, że to, jaki dochód jest otrzymywany przez osobę zobowiązaną niejednokrotnie różni się od rzeczywistych możliwości zarobkowych, które mogą być na o wiele wyższym poziomie z uwagi na wykształcenie, czy też ukończone kursy podnoszące kwalifikację danej osoby. Dlatego też niezwykle istotne jest odpowiednie przygotowanie się do sprawy, w czym pomaga Dobry Adwokat Lublin. Niektóre okoliczności są możliwe do wykazania jedynie zeznaniami świadków, które najczęściej stanowią istotny materiał dowodowy sprawy.

Nie należy zapominać również o niezwykle ważnej regulacji zawartej w art. 135 § 2 K.r.o., zgodnie z którą: „Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.” Bardzo często Adwokat Elżbieta Piskorska spotyka się w swojej pracy z sytuacjami, w których tylko jeden rodzic opiekuje się dzieckiem i je wychowuje, niejednokrotnie rezygnując ze swojej pracy zarobkowej. Każda sprawa podlega indywidualnej ocenie Dobrego Adwokata Lublin, który stara się niejako „wycenić” pracę rodzica i jego poświęcenie włożone w opiekę nad dzieckiem i uwzględnić ją przy szacowaniu wysokości alimentów na dziecko oraz formułowaniu stosownego wniosku do Sądu w Lublinie.
Istotne jest to, że w przypadku zmiany okoliczności np. pojawienia się nowych kosztów utrzymania dziecka lub zmiany możliwości finansowych zobowiązanego do alimentacji – można złożyć w sądzie pozew o zmianę dotychczas orzeczonych alimentów, w czym oczywiście również pomaga Adwokat Lublin. Podstawą takiego roszczenia jest wówczas art. 138 K.r.o., zgodnie z którym „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.”

Adwokat Elżbieta Piskorska prowadzi również sprawy dotyczące uchylenia się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka. Wówczas Dobry Adwokat Lublin ma za zadanie wykazać w toku postępowania, że zobowiązany do alimentacji: - nie jest w stanie płacić alimentów, gdyż stawia go to w sytuacji niemożności zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb np. kupna niezbędnych leków,
lub
- dziecko jest już w takim wieku lub posiada takie wykształcenie, które umożliwia mu podjęcie pracy i zaspokajanie swoich podstawowych potrzeb.

Podstawą powyższego roszczenia o uchylenie obowiązku alimentacyjnego jest art. 133 § 3 K.r.o. „Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.”

Jeśli chcesz uregulować alimenty na rzecz dziecka lub dotyczy Cię jeden z problemów przedstawionych w artykule – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.