Rozłożenie kary grzywny na raty.

Czy kredyt hipoteczny jest uwzględniany w sprawie o podział majątku?
14 czerwca 2024
Zgodnie z treścią art. 44 k.k.w.
§ 1. Skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie 30 dni, chyba że dokonuje jej ściągnięcia zgodnie z art. 11a.
§ 2. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu grzywnę ściąga się w drodze egzekucji.

Zgodnie z treścią art. 49 k.k.w.
§ 1. Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie.
§ 2. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat.
§ 2a. Grzywna podlegająca wykonaniu w sposób, o którym mowa w art. 11a lub art. 11b § 1, nie może zostać rozłożona na raty.
§ 3. Na postanowienie w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty przysługuje zażalenie.

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty może złożyć: skazany (osobiście), obrońca skazanego oraz prokurator. Postępowanie może zostać wszczęte również z urzędu (art. 19 §1 k.k.w.). Wniosek należy złożyć w sądzie, który wydał wyrok w I instancji. Pierwszy wniosek nie podlega opłacie.

Co powinien zawierać wniosek o rozłożenie kary grzywny na raty?

W przedmiocie rozłożenia grzywny na raty sąd na posiedzeniu wydaje postanowienie. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Celem uwzględnienia przez sąd złożonego wniosku należy nie tylko wskazać na okoliczności, które uniemożliwiają skazanemu jednorazową zapłatę kary grzywny, ale również warto przedłożyć odpowiednie dowody, którymi je poprzemy. Należy opisać sytuację finansową skazanego i jego rodziny np. fakt, że jest on jedynym żywicielem rodziny. W instytucji rozłożenia kary grzywny na raty nie chodzi o to aby skazany uchylał się od zapłaty, ale aby sąd stworzył mu realną możliwość jej uiszczenia.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w sprawach karnych, reprezentując oskarżonych oraz skazanych za przestępstwa. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie powyższej tematyki lub zastanawiasz się nad złożeniem odpowiedniego wniosku– skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.