Czy kredyt hipoteczny jest uwzględniany w sprawie o podział majątku?

Kto i do jakich prac społecznych skieruje skazanego w ramach kary ograniczenia wolności?
24 maja 2024
Rozłożenie kary grzywny na raty.
5 lipca 2024
Podstawowe informacje o tym, które składniki majątku wspólnego stanowią majątek osobisty małżonków, a które wchodzą w skład majątku wspólnego znajdują się w artykule o podziale majątku. Ogólną zasadą stosowaną w sprawach o podział majątku jest to, że rozliczamy i dzielimy same aktywa (prawa majątkowe), a nie rozliczamy pasywów, czyli długów, które obciążają majątek wspólny małżonków.

W dzisiejszych czasach małżonkowie bardzo często zaciągają kredyt hipoteczny celem kupna nieruchomości np. pierwszego wspólnego mieszkania.

Jak zatem wyliczyć wartość nieruchomości przy podziale majątku?

Skład majątku wspólnego ustala się na dzień ustania wspólności majątkowej (dzień uprawomocnienia się wyroku rozwodowego lub dzień ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej – spisania intercyzy), natomiast jego wartość ocenia się według stanu i cen istniejących w dniu podziału majątku.
Zgodnie z poglądami wyrażonymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego – obecnie wskazując wartość nieruchomości – nie uwzględniamy wartości pozostałego do spłaty obciążenia hipotecznego. Jednakże, mogą wystąpić sytuacje, gdzie sąd w konkretnej sprawie uwzględni określone obciążenie majątkowe.

A co na ten temat znajdziemy w najnowszych orzeczeniach?

- Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 2 lutego 2022 r., II CSKP 227/22
„W sprawach o podział majątku wspólnego wartość obciążenia hipotecznego nieruchomości co do zasady nie wpływa na wartość nieruchomości przydzielonej w wyniku podziału jednemu z małżonków. Przyjęcie istnienia takiej zasady nie może jednak uzasadniać jej „automatycznego” stosowania w każdej sprawie, bez względu na okoliczności konkretnej sprawy działowej. Mogą wystąpić sytuacje natury podmiotowej lub przedmiotowej uzasadniające uwzględnienie obciążenia nieruchomości np. takie jak sytuacja osobista lub majątkowa byłych małżonków oraz proporcje wartości obciążenia hipotecznego i wartości nieruchomości.”

- Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 11 sierpnia 2021 r., V CSKP 131/21
„W sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd - przyznając tę nieruchomość na własność jednemu z nich - ustala jej wartość z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego, chyba że zachodzą istotne powody przemawiające za jego uwzględnieniem.”

Małżonkowie najczęściej pytają kto będzie spłacał kredyt zaciągnięty na kupno nieruchomości po rozwodzie. Sąd nie ingeruje w umowę pomiędzy małżonkami, a bankiem, którzy po rozwodzie stają się współdłużnikami wobec banku. Stąd też najlepszym rozwiązaniem jest zgodne ustalenie warunków podziału oraz sprawdzenie ewentualnej możliwości przepisania kredytu na jednego małżonka, który w ramach podziału otrzyma nieruchomość na własność.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu spaw o podział majątku, stąd też pomaga zoptymalizować wybór właściwej drogi do osiągnięcia korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia.