Sądowy zakaz kontaktów rodzica z dzieckiem, czas trwania, przesłanki.

Czy trzymanie psa na łańcuchu jest karalne? Przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem, odpowiedzialność karna
7 marca 2023
Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności.
20 marca 2023

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o rozwód czy separację. Tak jak już pisałam w artykule dotyczącym ogólnie spraw rozwodowych – w postępowaniach tych sąd ma obowiązek uregulować również wszystkie kwestie dotyczące małoletnich dzieci, czyli władzę rodzicielską, kontakty, miejsce zamieszkania i alimenty. O władzy rodzicielskiej pisałam w oddzielnym artykule. Często klienci błędnie utożsamiają prawa i obowiązki wynikające z władzy rodzicielskiej ze swoim uprawnieniem do kontaktowania się z dzieckiem.

Jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania (Art. 1133 K.r.o.).
Powyższe rozwiązanie stanowi najdotkliwszą postać ingerencji sądu opiekuńczego w sposób styczności rodzica z dzieckiem i dlatego stosowane jest w wyjątkowych okolicznościach, moralnie nagannych np.:

- gdy odbywanie kontaktów z dzieckiem zagraża jego życiu lub zdrowiu,
- wpływa demoralizująco na dziecko, w tym także poprzez kształtowanie postaw aspołecznych lub nieuzasadnionej wrogości względem drugiego z rodziców,
- gdy rodzic znęca się psychicznie i fizycznie nad dzieckiem,
- gdy rodzic jest uzależniony od narkotyków lub alkoholu, co może prowadzić do współuzależnienia dziecka,
- gdy rodzic funkcjonuje w środowisku przestępczym.
Sądowy zakaz kontaktów obejmuje wszystkie postaci realizowania kontaktów z dzieckiem, tj. zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie. Oznacza to, że rodzic nie ma prawa również dzwonić do dziecka czy też kontaktować się z nim za pośrednictwem portali społecznościowych.

Jaki jest czas trwania zakazu?
Sąd nie określa czasu, w którym obowiązywać będzie zakaz kontaktów z dzieckiem. Nie byłoby to wręcz możliwe z uwagi na brak możliwości określenia, czy i kiedy ustąpią przesłanki, które doprowadziły do orzeczenia zakazu. W każdej chwili, gdy zmieni się sytuacja i ustaną przesłanki, które stanowiły podstawę do orzeczenia zakazu, rodzic będzie mógł złożyć do sądu rodzinnego wniosek o zmianę orzeczenia w zakresie kontaktów. Podstawę takiego wniosku stanowi art. 1135 K.r.o. zgodnie z którym „Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.”

Tak jak pisałam na wstępie kontakty z dzieckiem należy odróżniać od władzy rodzicielskiej, jednakże sąd opiekuńczy orzekając o zakazie kontaktów, może również z urzędu wszcząć sprawę o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, gdy dojdzie do przekonania, że przemawia za tym dobro dziecka i istnieją szczególne przesłanki, o których napisałam w artykule poświęconym jedynie władzy rodzicielskiej.

Adwokat Lublin posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z powyżej opisaną tematyką. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy profesjonalisty – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.