Czy sprawę o alimenty można połączyć z roszczeniem regresowym?

Czy dziecko może być przesłuchane jako świadek w sprawie karnej?
7 sierpnia 2023
Czy eutanazja w Polsce jest karalna?
5 września 2023
Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka.

Ostatnio jedna z klientek kancelarii zapytała czy można złożyć pozew o zasądzenie alimentów bieżących na rzecz jej dziecka i jednocześnie wnieść o zwrot połowy pokrytych przez nią kosztów utrzymania dziecka za kilka miesięcy wstecz.

Aby udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie po pierwsze trzeba wyjaśnić, że już pokryte koszty utrzymania dziecka to tzw. roszczenie regresowe, które ma swoją podstawę w art. 140 k.r.o. Różnice pomiędzy alimentami wstecz, a roszczeniem regresowym opisałam w artykule „czy można żądać alimentów wstecz.” Więc w tym w zakresie odsyłam do ww. artykułu.

Żądając alimentów od drugiej osoby, która również powinna partycypować w kosztach utrzymania dziecka (najczęściej jest to drugi rodzic) za dany okres wcześniejszy np. za kilka miesięcy wstecz – należy złożyć oddzielny pozew o zapłatę do sądu miejscowo właściwego dla pozwanego. W pozwie należy wykazać wydatki poniesione na rzecz uprawnionego przez zobowiązanego oraz fakt ich pokrycia w całości przez dany okres. Roszczenie regresowe jest roszczeniem czysto majątkowym, odmiennym od roszczeń alimentacyjnych, stąd nie mają w tych sprawach zastosowania przepisy dotyczące roszczeń alimentacyjnych. W przeciwieństwie zatem do roszczeń alimentacyjnych osoba, której przysługuje roszczenie regresowe, nie jest ograniczona w dysponowaniu nim, może je przenieść na inną osobę, zrzec się jego dochodzenia itp. Omawiane roszczenie przechodzi na spadkobierców osoby uprawnionej do regresu, wierzytelność zaś z tego tytułu można umorzyć przez potrącenie (post. SN z 24.2.1999 r., III CZ 179/98).

Roszczenie regresowe przedawnia się z upływem 3 lat.

Z kolei, o obowiązku alimentacyjnym pisałam w artykule pt. „sprawy rodzinne- alimenty na dziecko”. Prawo i obowiązek alimentacyjny mają charakter ściśle osobisty, a ustawowy obowiązek alimentacyjny może istnieć tylko między osobami określonymi m in. w art. 128 K.r.o. Prawa do alimentów nie można zbyć, nie podlega ono również dziedziczeniu. Uporczywe uchylanie się od ustawowego obowiązku łożenia na utrzymanie osoby do tego uprawnionej jest zagrożone sankcją karną, o czym stanowi art. 209 k.k. Składając pozew o alimenty można skorzystać z właściwości przemiennej i złożyć go także według miejsca zamieszkania uprawnionego.

W sprawach o roszczenia regresowe i o alimenty występują inne reguły dotyczące chociażby kosztów postępowania i różne opłaty. W sprawach o alimenty osoby uprawnione są zwolnione od ponoszenia kosztów sądowych.

Czy zatem można w jednym postępowaniu wnosić o zasądzenie alimentów i jednocześnie o roszczenie regresowe? Nie, z uwagi chociażby na inną właściwość miejscową sądu oraz odmienne regulacje stanowiące podstawę obu roszczeń. Jeśli potrzebujesz pomocy profesjonalisty – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.