Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu o rozwód?

Kiedy sąd karny wyda wyrok nakazowy, sprzeciw i możliwość cofnięcia sprzeciwu.
3 października 2023
Przestępstwo kradzieży w praktyce
31 października 2023

Pozew o rozwód powinien zostać złożony w formie pisemnej do biura podawczego sądu, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne zamieszkanie, jeżeli choć jedno z nich w tym okręgu nadal stale przebywa. Pozew powinien spełniać wszelkie warunki pisma procesowe określone w art. 187 k.p.c., czyli zawierać właściwe określenie stron, ich miejsce zamieszkania, nr PESEL powoda, dokładne sprecyzowanie żądań i wskazanie faktów na ich poparcie oraz informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu.

Do pozwu należy załączyć odpowiednie załączniki, a do niezbędnych należą:

- odpis skrócony aktu małżeństwa – niektóre sądy, w tym Sąd Okręgowy w Lublinie wymaga aby odpis był pobrany nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem w sądzie,
- odpisy skrócone aktu urodzenia dzieci pochodzących ze związku małżeńskiego,
- akt notarialny, na mocy którego strony ustanowiły inny niż ustawowy ustrój małżeński,
- dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł.

Oczywiście powyższe dokumenty stanowią minimum załączników, a do dodatkowych mogą należeć m. in.: porozumienie rodzicielskie, zaświadczenia o zarobkach, dokumenty potwierdzające koszty utrzymania dziecka (faktury, potwierdzenia przelewu), screeny korespondencji pomiędzy stronami, czy też raporty detektywistyczne. W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, strona składająca pozew załącza minimum dokumentów, a im więcej jest kwestii spornych pomiędzy stronami, tym z reguły mamy do czynienia z większą ilością dokumentów.

Należy pamiętać, że pozew składamy w dwóch egzemplarzach, z tymi samymi załącznikami, z tą różnicą, że do jednego egzemplarza załączamy oryginalne odpisy skrócone, a do odpisu pozwu - ich kopie.

Pismo można złożyć osobiście w biurze podawczym właściwego Sądu Okręgowego lub wysłać listem poleconym.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w napisaniu pozwu o rozwód lub potrzebujesz porady w powyższej tematyce – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie.