Kiedy sąd karny wyda wyrok nakazowy, sprzeciw i możliwość cofnięcia sprzeciwu.

Czym jest OZSS i jakie są jego zadania w sprawach rodzinnych?
19 września 2023
Jakie dokumenty należy załączyć do pozwu o rozwód?
17 października 2023

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w prowadzeniu spraw karnych.

Bardzo często klienci zaskoczeni są faktem, że otrzymali wyrok w sprawie karnej i zostali osądzeni, mimo, że nie brali udziału w rozprawach i nie mieli możliwości podjęcia obrony.

W postępowaniu karnym może zostać wydany wyrok nakazowy na posiedzeniu bez udziału stron gdy zostaną spełnione określone przesłanki:
- w sprawie prowadzono dochodzenie,
- sąd dojdzie do przekonania po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne,
- okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości,
- orzeczona zostanie kara ograniczenia wolności lub grzywna (a sąd może orzec również środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny).
Nie jest dopuszczalne wydanie wyroku nakazowego w sprawach wszczętych z oskarżenia prywatnego oraz w sprawach, w których zachodzą okoliczności opisane w art. 79 § 1 k.p.k. (obrona obligatoryjna).

Istotne jest to, że wyrok nakazowy może nie zawierać uzasadnienia i najczęściej tego uzasadnienia brak. Natomiast oskarżony otrzymuje odpis wyroku wraz z odpisem aktu oskarżenia. Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku. Uchybienie temu terminowi spowoduje, że wyrok się uprawomocni.

Z uwagi na krótki termin na wniesienie sprzeciwu, obrońca niejednokrotnie nie ma możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy w terminie wcześniejszym i składa sprzeciw po to tylko aby w pierwszej kolejności móc zapoznać się z aktami. Wraz ze złożeniem sprzeciwu, wyrok traci moc, a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. Wyznaczany jest zatem termin rozprawy.

Co w sytuacji, gdy obrońca stwierdzi, że nie ma szans na łagodniejszą karę lub uniewinnienie?

Bywa i tak, że profesjonalista dojdzie do wniosku, a oskarżony się z tym zgodzi, że z materiału dowodowego sprawy wynika jednoznacznie wina oskarżonego i brak wątpliwości co do okoliczności popełnionego czynu. Jeśli przy tym kara jest łagodna i nie ma możliwości wywalczenia kary łagodniejszej, a orzeczona kara po rozpoznaniu sprawy może być taka sama lub surowsza – wówczas aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie można cofnąć sprzeciw. W takiej sytuacji wyrok nakazowy stanie się prawomocny, a dla oskarżonego nie wystąpią żadne dodatkowe negatywne konsekwencje.

Z uwagi na fakt, że sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc – niezwykle istotna jest profesjonalna analiza akt sprawy oraz przyjęcie właściwej linii obrony.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy profesjonalisty, masz dodatkowe pytania dotyczące powyższej tematyki – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.