Posiadanie narkotyków – umorzenie postępowania w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, warunkowe umorzenie postępowania

Czy rodzic może żądać unieważnienia małżeństwa zawartego przez jego niepełnoletnie dziecko?
20 października 2022
Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.
28 października 2022
W ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. znajdują się regulacje dotyczące kwestii zwalczania nielegalnej produkcji i dystrybucji narkotyków oraz terapii psychiatrycznej dla osób uzależnionych od środków odurzających. W Polsce przestępstwem jest posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych (art. 62 ustawy) i w zależności od posiadanej ilości grożą za nie określone sankcje prawne.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 – typ podstawowy przestępstwa,.

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 – typ kwalifikowany przestępstwa,.

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku – typ uprzywilejowany przestępstwa.

Co w sytuacji, gdy zostałeś zatrzymany przez policję z nieznaczną ilością marihuany?

Z pewnością zalecany jest najszybszy kontakt z adwokatem Lublin sprawy karne, gdyż organy postępowania przygotowawczego bardzo często proponują dobrowolne poddanie się karze, mimo że istnieją inne możliwości, o które warto powalczyć aby uniknąć wpisania do krajowego rejestru karnego.

Jedną z najmniej dotkliwych opcji dla osoby zatrzymanej za posiadanie nieznacznej ilości marihuany jest umorzenie postępowania jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia. Umorzenie w trybie art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest możliwe, gdy:
- osoba posiada nieznaczną ilość marihuany,
- marihuana przeznaczona jest wyłącznie na użytek sprawcy,
- orzeczenie kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Nieznaczna ilość według orzecznictwa sądów powszechnych to z reguły do 2 gramów marihuany. Aktywna postawa obrońcy na wczesnym etapie prowadzonych czynności przez policję stwarza większe szanse powodzenia umorzenia postępowania.
Gdy prokurator nie dostrzega w danej sprawie możliwości skorzystania z art. 62a w/w ustawy, lub najczęściej gdy przy sprawcy znaleziono większą ilość środków odurzających – wówczas do sądu kierowany jest akt oskarżenia. W dalszym ciągu można starać się o umorzenie postępowania z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu lub o warunkowe umorzenie postępowania, a taki wniosek może być sformułowany przez obrońcę gdy akt oskarżenia trafił już do właściwego sądu. Warunkowe umorzenie postępowania również powoduje, że sprawca nie widnieje w rejestrze skazanych. Często jest to niezwykle istotne dla osób, które wykonują określony zawód lub planują pracować w zawodzie, w którym wymagana jest uprzednia niekaralność.

Do warunkowego umorzenia postępowania również muszą być spełnione określone przesłanki, a mianowicie:
- sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne,
- wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
- okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości,
- postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Warunkowo umorzyć można postepowanie karne o przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Oskarżony o posiadanie marihuany (za wyjątkiem znacznej ilości narkotyku) może zatem starać się o warunkowe umorzenie postępowania. W praktyce warunkowo umarzane są postępowania, gdy posiadana ilość marihuany nie przekracza 4 gram, jednakże każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.

Jeśli dotyczy Cię problem poruszony w artykule, wszczęto w Twojej sprawie postępowanie karne i potrzebujesz pomocy adwokata Lublin - skontaktuj się z adwokat Elżbietą Piskorską.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska prowadzi sprawy nie tylko w zakresie województwa lubelskiego, ale również w obszarze właściwości innych sądów spoza Lublina.