Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Posiadanie narkotyków – umorzenie postępowania w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, warunkowe umorzenie postępowania
25 października 2022
Czy za pozostawienie dziecka samego w domu grozi odpowiedzialność karna?
2 listopada 2022
Kodeks karny wykonawczy w Rozdziale VIIa określa przesłanki do uzyskania zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach dozoru elektronicznego.

Właściwy sąd penitencjarny ( np. Sąd Okręgowy w Lublinie) może udzielić skazanemu zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, gdy spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

- wobec skazanego orzeczono karę nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności (lub jeśli orzeczono kilka niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności i nie przekraczają one 1 roku i 6 miesięcy),
- skazany nie jest wielokrotnym recydywistą,
- wykonanie kary w systemie dozoru będzie wystarczające do osiągnięcia celów kary,
- skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,
- osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę na odbywanie kary przez skazanego w ich wspólnym miejscu zamieszkania oraz na umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzanie czynności kontrolnych.
Jeśli osoba, z którą mieszka skazany nie wyraziła zgody, o której mowa powyżej, to sąd może udzielić zezwolenia, jeżeli wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osoby, która tej zgody nie wyraziła, i narusza jej prywatność jedynie w nieznacznym stopniu.

Celem wszczęcia niniejszego postępowania należy złożyć odpowiedni wniosek na piśmie do sądu penitencjarnego, a może to uczynić sam skazany, jego obrońca, prokurator, sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego. We wniosku warto wskazać kiedy skazany chciałby opuszczać miejsce stałego pobytu np. w związku z kontynuowaniem nauki lub świadczeniem pracy. Dodatkowo, we wniosku należy zawrzeć uzasadnienie, w którym przekona się sąd do tego, że umieszczenie skazanego w zakładzie karnym nie będzie celowe z uwagi na brak zdemoralizowania skazanego, pozytywną prognozę kryminologiczną oraz szereg różnych okoliczności, które należy nie tylko opisać, ale również udowodnić poprzez załączenie odpowiednich dokumentów, którymi zostaną wykazane fakty przedstawiane przez osobę składającą wniosek.

Sąd w terminie 30 dni od daty wpływu wniosku wyznacza posiedzenie, a do tego czasu sprawdzane są warunki techniczne do możliwości odbycia kary w danym miejscu, a w razie potrzeby przeprowadzany jest również wywiad środowiskowy dotyczący skazanego. Sąd penitencjarny na posiedzeniu wysłuchuje skazanego lub obrońcę. Prokurator uczestniczy w posiedzeniu, gdyż jego stawiennictwo jest obowiązkowe.

Na postanowienie wydane przez sąd penitencjarny przysługuje zażalenie, natomiast ponowny wniosek o udzielenie zezwolenia może być złożony dopiero po upływie 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie udzielenia zezwolenia, gdyż złożony przed upływem tego terminu – zostanie pozostawiony przez sąd bez rozpoznania.

Niezwykle istotne jest właściwe opisanie i przedstawienie sytuacji skazanego, tak aby przekonać sąd do tego, że odbywanie przez niego kary w systemie dozoru elektronicznego będzie właściwe pod kątem jego resocjalizacji, a oderwanie skazanego od jego dotychczasowego życia rodzinnego i zawodowego przyniesie więcej szkód niż korzyści.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w sprawach karnych, reprezentując oskarżonych oraz skazanych za przestępstwa. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie powyższej tematyki lub zastanawiasz się nad złożeniem odpowiedniego wniosku do sądu penitencjarnego – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71 - adwokat Lublin sprawy karne.