Czy rodzic może żądać unieważnienia małżeństwa zawartego przez jego niepełnoletnie dziecko?

Jakie uprawnienia uzyskał dyrektor szkoły, ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
17 października 2022
Posiadanie narkotyków – umorzenie postępowania w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, warunkowe umorzenie postępowania
25 października 2022
W poprzednim artykule opisałam postępowanie w przedmiocie wydania zgody przez sąd na zawarcie małżeństwa przez kobietę, która ukończyła szesnaście lat. Kto w takim razie może żądać unieważnienia małżeństwa zawartego przez mężczyznę, który nie ukończył lat osiemnastu, oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat szesnastu albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat szesnastu lecz przed ukończeniem lat osiemnastu? Odpowiedź znajduje się w art. 10 § 2 i art. 22 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a mianowicie z powyższym żądaniem może wystąpić każdy z małżonków oraz prokurator. Z pozwem nie mogą wystąpić np. rodzice małżonków, którzy często pytają czy taką możliwość przewidują przepisy prawne. Jednakże, rodzice mogą zawiadomić prokuratora, jeśli uzyskają wiedzę, że małżeństwo ich dzieci zostało zawarte mimo występującej przeszkody wieku.

Unieważnienia małżeństwa nie można żądać, gdy małżonek uzyskał już pełnoletność przed wytoczeniem powództwa.

Dodatkowo przepis prawny art. 10 § 4 K.r.o ogranicza krąg osób legitymowanych do wytoczenia powództwa o unieważnienie małżeństwa z powodu przeszkody wieku w sytuacji, gdy kobieta zaszła w ciążę. Bez znaczenia jest to, czy kobieta zaszła w ciążę przed czy już po zawarciu związku małżeńskiego. W takiej sytuacji wystąpić z żądaniem unieważnienia małżeństwa może wyłącznie kobieta. Uprawnienie takie nie przysługuje ani jej małżonkowi, ani prokuratorowi.

Pozew o unieważnienie małżeństwa składany jest w Sądzie Okręgowym właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. W pozwie należy właściwe oznaczyć strony, opisać możliwie jak najbardziej szczegółowo okoliczności przemawiające za zasadnością pozwu oraz wskazać i wskazać odpowiednie dowody. Pozew należy opłacić, a opłata sądowa obecnie wynosi 200 zł i załączyć odpowiednią ilość odpisów. Należy pamiętać, że dodatkowy odpis wysyłany jest przez sąd do prokuratora, jeśli to nie on wytoczył powództwo. Prokurator zawiadamiany jest również o terminach rozpraw. Wydane przez sąd orzeczenie podlega zaskarżeniu do właściwego Sądu Apelacyjnego.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o unieważnienie małżeństwa przez sąd.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie powyższej tematyki lub zastanawiasz się nad złożeniem odpowiedniego pozwu – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.