Sprawy rodzinne – kontakty z dzieckiem

Podział majątku
31 sierpnia 2022
Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami
1 września 2022

Kontakty z dzieckiem.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Najczęściej są to kontakty rodzica z dzieckiem, ale bardzo często Adwokat Elżbieta Piskorska prowadzi również sprawy o uregulowanie kontaktów innych osób np. dziadka, babci z wnukami.

Uregulowanie odpowiednich kontaktów rodzica z dzieckiem może odbyć się w sprawie rozwodowej lub w oddzielnie wszczętym postępowaniu przed właściwym sądem. Jeśli dziecko mieszka w Lublinie – wówczas właściwy do rozpoznania sprawy będzie miejsca zamieszkania dziecka - Sąd Rejonowy w Lublinie. Sprawy o kontakty wymagają od adwokata dużego zaangażowania, empatii i właściwego podejścia do sprawy, w której najważniejsze jest dobro dziecka. Takimi cechami odznacza się Adwokat Elżbieta Piskorska, dla której najważniejsze jest zapewnienie dzieciom poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa, a ich bliskim - kontaktów, które pozwolą na utrzymanie silnych więzi uczuciowych z dzieckiem.


Zgodnie z treścią art. 113¹ § 1. „Jeżeli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy. § 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli dziecko nie przebywa u żadnego z rodziców, a pieczę nad nim sprawuje opiekun lub gdy zostało umieszczone w pieczy zastępczej.”

Do profesjonalisty najczęściej trafiają sprawy, w których pomiędzy rodzicami występuje spór, nie potrafią samodzielnie ustalić kontaktów z dzieckiem.

Rozwód jest bardzo trudnym przeżyciem (porównywanym do śmierci osoby bliskiej) dla małżonków, którzy niestety często w ferworze walki i konfliktu zapominają, że ich dzieci muszą również „przyzwyczaić się” do nowej dla nich sytuacji życiowej. Jest to bardzo trudne przeżycie emocjonalne nie tylko dla dorosłych. Dlatego też, gdy jeden rodzic na co dzień sprawuje opiekę nad dzieckiem, drugi z rodziców ma prawo, ale i obowiązek spotkań z dzieckiem, które należy właściwe uregulować. Adwokat Elżbieta Piskorska prowadząca Kancelarię Adwokacką w Lublinie pomaga ustalić jak najlepsze terminy spotkań rodzica (opiekuna) z dzieckiem. Niekiedy wymagane jest bardzo szczegółowe uregulowanie spotkań poprzez wskazanie dni, godzin i sposobu odbioru oraz odwożenia dziecka. Należy pamiętać, że uregulowaniu podlegają nie tylko dni powszednie, ale również wakacje, ferie, święta i dni świąteczne dla dziecka jak np. urodziny. W tym przypadku zawsze Dobry Adwokat Lublin bierze pod uwagę wiek dziecka, stan zdrowia i szereg różnych okoliczności, które wpływają na właściwe uregulowanie kontaktów oraz późniejszą możliwą ich realizację przez obydwojga rodziców.
Prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem reguluje art. 113 k. r.o. § 1. „Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. § 2. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.”

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie prowadzi również sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem w sytuacji, gdy jeden z rodziców mieszka za granicą. W dzisiejszych czasach odległość nie stanowi przeszkody do spotkań z dzieckiem zarówno bezpośrednich, jak i kontaktów pośrednich za pomocą telefonu, skype i innych komunikatorów.
Istotne jest to, że w przypadku zmiany okoliczności np. w sytuacji gdy dziecko jest starsze i komunikuje, że chce więcej czasu spędzać z rodzicem (opiekunem) – można złożyć w sądzie wniosek o zmianę dotychczas ustalonych kontaktów, w czym oczywiście również pomaga Adwokat Lublin. Adwokat Elżbieta Piskorska prowadzi również sprawy dotyczące ograniczenia, czy nawet zakazania kontaktów z dzieckiem, gdy rodzic zagraża dobru dziecka lub je narusza, ale sprawy te są dużo rzadsze niż o ustalenie kontaktów z dzieckiem.
Jeśli chcesz uregulować kontakty z dzieckiem lub dotyczy Cię jeden z problemów przedstawionych w artykule – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.