Podział majątku

adwokat lublin rozwód
Sprawy rozwodowe Lublin
28 sierpnia 2022
Sprawy rodzinne – kontakty z dzieckiem
31 sierpnia 2022
Kancelaria Adwokacka w Lublinie prowadzi sprawy, które dotyczą podziału majątku wspólnego pomiędzy stronami. Kwestią podstawową jest wyjaśnienie czym tak naprawdę jest majątek wspólny i co wchodzi w jego skład. Majątek wspólny obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Do majątku wspólnego zgodnie z treścią art. 31 § 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego należą w szczególności: 1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków; 2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków; 3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków; 4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875).

Natomiast majątek osobisty małżonków uregulowany został w art. 33 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego i w jego skład wchodzą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.


Jedną z opcji opisaną w artykule dotyczącym spraw rozwodowych jest dokonanie podziału majątku w sprawie rozwodowej, jednakże tak jak było to podkreślone – taka możliwość występuje tylko w sytuacji zgodnego podziału majątku. Najczęściej już z pierwszego pisma procesowego można ustalić, czy druga strona będzie chciała prowadzić negocjacje w sprawie podziału majątku, czy też zgodny podział majątku w ogóle nie jest możliwy. Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w trudnych sprawach majątkowych i pomaga uzyskać klientom sprawiedliwy dla nich wyrok.

Po rozwodzie również możliwe jest prowadzenie sprawy w kierunku ugodowego podziału majątku byłych małżonków. Kancelaria Adwokacka w Lublinie położona przy ul. Lipowej 18/71 specjalizuje się prowadzeniem rozmów pomiędzy małżonkami tak aby finalnie doprowadzić do złożenia zgodnego wniosku o podział majątku w sądzie (właściwy jest wówczas Sąd Rejonowy właściwy dla położenia majątku klientów). Zgodnie z wyborem klientów Kancelaria Adwokacka w Lublinie prowadzi również mediacje, które mogą zostać sfinalizowane u notariusza, a nie w sądzie. Każda możliwość szczegółowo omawiana jest w klientem podczas pierwszej porady prawnej udzielanej w siedzibie Kancelarii Adwokackiej w Lublinie przy ul. Lipowej 18/71.

Najbardziej skomplikowaną i stresującą dla klientów jest sytuacja, w której nie jest możliwe wypracowanie wspólnego stanowiska pomiędzy byłymi małżonkami, a dotyczącego ich majątku. Bardzo często przy podziale majątku brane są pod uwagę sentymenty danej osoby do określonej rzeczy czy też konieczność zapewnienia „dachu nad głową” rodzicowi, przy którym pozostają wspólne małoletnie dzieci. Dlatego też niejednokrotnie sprawy rodzinne są ściśle związane ze sprawami majątkowymi. Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska pomaga wypracować jak najlepszą opcję dla swojego klienta i ustalić co wchodzi w skład majątku wspólnego, jaki będzie najlepszy możliwy sposób jego podziału oraz czy w danej sprawie zachodzą przesłanki do ustanowienia przez sąd nierównych udziałów. Takie sytuacje występują, gdy np. tylko jeden z małżonków przyczyniał się do pomnażania majątku, a drugi trwonił majątek. Orzecznictwo sądów powszechnych, w tym sądów w Lublinie jest bardzo obszerne odnośnie powyższej tematyki, a dobry adwokat – Elżbieta Piskorska pomaga klientom określić, czy w danej sprawie są szanse na ustanowienie nierównych udziałów.
Tematyka podziału majątku jest niezwykle obszerna, stąd też w artykule zostały opisane jedynie najistotniejsze kwestie, gdyż każda sprawa o podział majątku wymaga indywidualnego zaangażowania adwokata Lublin. Niejednokrotnie w sprawach o podział majątku występują zagadnienia związane z: - kredytami obciążającymi nieruchomości wspólne, - darowiznami poczynionymi na rzecz małżonków, - wydatkami i nakładami poczynionymi z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego małżonka. Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie posiada długoletnie doświadczenie w prowadzeniu spaw o podział majątku, stąd też pomaga zoptymalizować wybór właściwej drogi do osiągnięcia korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia.