Zamieszkanie dziecka z drugim rodzicem już po rozwodzie, zmiana wyroku rozwodowego w zakresie dotyczącym dziecka.

Czy za pozostawienie dziecka samego w domu grozi odpowiedzialność karna?
2 listopada 2022
Przemoc w rodzinie, niebieska karta, sposoby na pozbycie się oprawcy z domu.
16 listopada 2022
Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o rozwód. W artykule pt. „Sprawy rozwodowe Lublin” opisałam szczegółowo, jakie kwestie reguluje Sąd Okręgowy w Lublinie gdy rozwiązuje dane małżeństwo, w sytuacji gdy z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci. Jedynie ogólnie napiszę, że sąd orzeka o władzy rodzicielskiej, miejscu zamieszkania dziecka, kontaktach rodzica, który nie będzie mieszkał z małoletnim oraz reguluje kwestię alimentów.

Zdarzają się sytuacje, że sami rodzice już po uzyskaniu prawomocnego wyroku rozwodowego zmieniają zdanie co do miejsca zamieszkania dziecka. Często jest to podyktowane nowymi okolicznościami, które nie występowały wcześniej i nie były brane pod uwagę przez byłych małżonków np. choroba jednego z nich czy też wyjazd za granicę i chęć pozostania dziecka w Polsce oraz kontynuowania nauki w kraju ojczystym. Czasami dziecko po pewnym czasie chce na stałe zamieszkać z drugim rodzicem. Gdy dziecko jest na tyle dojrzałe, a jego życzenia rozsądne – wówczas sąd weźmie pod uwagę zdanie małoletniego, o czym poniżej.
Gdy z wyroku rozwodowego wynika, że dziecko ma swoje miejsce zamieszkania przy matce, a po pewnym czasie zamieszka z ojcem – to wszystkie sprawy dotyczące małoletniego należy zmienić formalnie. Nic nie stanie się z automatu. Chociażby pod kątem wypłacanego świadczenia 500+, czy też wyboru szkoły – pewne instytucje będą wymagały od rodzica przedstawienia dokumentu, z którego wynikać będzie czy dziecko mieszka z danym rodzicem i czy ma on pełną władzą rodzicielską. W tej sytuacji w pierwszej kolejności należy złożyć w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka – wniosek o zmianę wyroku rozwodowego w punkcie, w którym uregulowane jest miejsce zamieszkania dziecka. Z racji tego, że sprawa ta będzie toczyła się w trybie nieprocesowym to od razu w jednym postępowaniu można wnieść również o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej (jeśli wcześniej była ograniczona) i kontaktów z dzieckiem. W jednym postępowaniu będzie można odwrócić sytuację, która dotychczas miała miejsce i uregulować kontakty z dzieckiem rodzica, który do tej pory z nim mieszkał. Bardzo istotne w takiej sprawie będzie nie tylko złożenie samego wniosku i opisanie stanu faktycznego sprawy, ale również złożenie odpowiednich wniosków dowodowych, z których wynikać będzie zasadność stanowiska rodzica składającego wniosek. Dowody zależne będą od okoliczności danej sprawy, chociażby od stanowiska drugiego rodzica (czy wyraża zgodę na zmianę czy też nie). Sytuacja będzie najbardziej skomplikowana, gdy stanowiska będą rozbieżne, gdyż zadaniem wnioskodawcy będzie przekonanie sądu do tego, że zmiana miejsca zamieszkania dziecka będzie zgodna z jego dobrem. Nie wystarczy samo przesłuchanie uczestników. Często niezbędne będzie przedstawienie odpowiednich dokumentów, powołanie świadków oraz wnioskowanie o przeprowadzenie badań przez biegłych psychologów i psychiatrów. Dodatkowo, jeśli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala – sąd może dopuścić dowód z wysłuchania małoletniego i w tym względzie uwzględni rozsądne życzenia dziecka. Wysłuchanie małoletniego odbędzie się poza salą posiedzeń sądowych (art. 576 § 2 k.p.c.). Jednakże, wnioski dowodowe należy „dopasować” do konkretnej sprawy.

Z racji tego, że sprawy o alimenty toczą się w trybie procesowym – to tej sprawy nie można połączyć z wyżej wymienionymi i już po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia zmieniającego miejsce zamieszkania dziecka – należy wszcząć sprawę o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie alimentów. Sad powinien uchylić obowiązek alimentacyjny jednego z rodziców i ustalić obowiązek drugiego rodzica wobec dziecka.

Sprawy związane z władzą rodzicielską i miejscem zamieszkania małoletniego są niezwykle istotne i prawidłowe formalne uregulowanie powyższych kwestii na wpływ na wiele spraw dotyczących dziecka oraz obowiązki rodziców, stąd nie należy z nimi zwlekać.

Adwokat Elżbieta Piskorska Lublin prowadzi sprawy rodzinne, w tym o zmianę wyroku rozwodowego nie tylko w Lublinie, ale również w innych miastach położonych w województwie lubelskim.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie powyższej tematyki lub zastanawiasz się nad wszczęciem opisanego postępowania – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.