Czy za pozostawienie dziecka samego w domu grozi odpowiedzialność karna?

Odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego.
28 października 2022
Zamieszkanie dziecka z drugim rodzicem już po rozwodzie, zmiana wyroku rozwodowego w zakresie dotyczącym dziecka.
9 listopada 2022

Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta jest w Kodeksie wykroczeń, a konkretnie art. 106 k.w., zgodnie z którym: „Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka podlega karze grzywny albo karze nagany.” W oparciu o powyższy artykuł – pozostawienie dziecka poniżej 7 roku życia w domu może narazić rodziców na poniesienie odpowiedzialności za wykroczenie, za które grozi kara nagany lub grzywna od 20 do 5.000 zł.

Jednakże, czy każde pozostawienie dziecka poniżej 7 roku bez obecności osoby dorosłej będzie wykroczeniem? To zależy od indywidualnych aspektów danej sprawy. Pozostawienie dziecka w domu musi wiązać się z przebywaniem przez dziecko w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka. W tej sytuacji wydaje się, że wyjście przez opiekuna na 3 minuty celem wyrzucenia śmieci i zostawienie w domu dojrzałego (jak na swój wiek) 6-letniego dziecka oglądającego bajki nie spotka się z karą dla rodzica. Jednakże, pozostawienie dziecka bez opieki w domu, w którym ma ono dostęp do kuchenki gazowej, czy też na balkonie, z którego możliwe jest wypadnięcie - może stanowić o tym, że są to okoliczności niebezpieczne. Każda sprawa podlega indywidualnej ocenie sądu, gdyż nie każde okoliczności są niebezpieczne dla zdrowia, a jedynie takie, które mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia dziecka poniżej 7 roku życia lub dziecka starszego, ale niezdolnego rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem. Okoliczności niebezpieczne dla zdrowia to zaistnienie pewnej szczególnej sytuacji grożącej poważnym (wysokim) prawdopodobieństwem nastąpienia skutku określonego w tym przepisie. Nie może być to czysto hipotetyczne założenie, ale wykazanie powyższego należeć będzie do ewentualnego obrońcy ustanowionego do reprezentacji.

Nie tylko powyższe sytuacje ujęte zostały w Kodeksie wykroczeń, ale przykładowo: kto ma obowiązek opieki lub nadzoru nad dzieckiem do lat 7 dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego podlega karze grzywny lub nagany (art. 89 K.w.). Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym ( art. 43 ust. 1) “Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat”. Należy pamiętać, że droga to również chodnik.
Sprawowanie opieki przez rodziców będących po spożyciu alkoholu również podlega penalizacji. Zdarzają się sytuacje, że zachowanie rodziców wypełnia znamiona nie tylko wykroczeń, ale również przestępstw, za które grożą wyższe sankcje karne niż za wykroczenia i jest to np.:
- narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – art. 160 k.k.
- spowodowanie uszczerbku na zdrowiu – art. 156-157 k.k.
- nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka – art. 155 k.k.

W powyższych sytuacjach często zawiadamiany jest sąd opiekuńczy, który wszczyna z urzędu sprawy i wydaje odpowiednie zarządzenia opiekuńcze, gdy uzna, że dobro dziecka może być zagrożone.

Jeśli dotyczy Cię problem poruszony w artykule, potrzebujesz pomocy adwokata Lublin skontaktuj się z kancelarią.
Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska prowadzi sprawy nie tylko w zakresie województwa lubelskiego, ale również w obszarze właściwości innych sądów spoza Lublina.