Kto i do jakich prac społecznych skieruje skazanego w ramach kary ograniczenia wolności?

Jak odzyskać dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej?
9 maja 2024
Czy kredyt hipoteczny jest uwzględniany w sprawie o podział majątku?
14 czerwca 2024
Kara ograniczenia wolności wymierzana jest w miesiącach i latach i trwa najkrócej jeden miesiąc, a najdłużej dwa lata. Kara ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym chęci do zachowywania się w sposób zgodny z normami społecznymi – potrzeby przestrzegania porządku prawnego. Jeśli sąd orzeknie karę ograniczenia wolności polegającą na nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, wówczas co do zasady skazany wykonuje ją w miejscu stałego pobytu lub zatrudnienia albo w niewielkiej odległości od tego miejsca.

W celu odbycia kary – sąd w pierwszej kolejności przesyła odpis orzeczenia właściwemu sądowemu kuratorowi zawodowemu. Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent lub prezydent miasta) wyznacza, miejsca, w których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne. Praca może być także wykonywana na rzecz instytucji lub organizacji reprezentujących społeczność lokalną oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, podmiotach leczniczych, jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, fundacjach, stowarzyszeniach i innych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej, niosących pomoc charytatywną, za ich zgodą.
Sądowy kurator zawodowy w terminie 7 dni od doręczenia mu orzeczenia wzywa skazanego celem jego wysłuchania oraz pouczenia o prawach i obowiązkach w trakcie odbywania kary. Kurator określa miejsce i termin rozpoczęcia prac, o czym informuje organ gminy i podmiot, w którym prace mają być wykonywane. Jakakolwiek zmiana powyższych elementów może nastąpić jedynie na podstawie decyzji kuratora i to w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Dniem rozpoczęcia prac społecznych jest dzień, w którym skazany przystąpił do wykonywania wskazanej mu pracy. Kontrolą wykonywania prac zajmuje się kurator, a nadzorem sąd rejonowy, w którego okręgu prace są wykonywane.

Jeżeli skazany nie stawi się do pracy w wyznaczony dzień, odmówi podjęcia swoich obowiązków lub w inny sposób będzie uchylał się od odbycia kary ograniczenia wolności – wówczas kurator skieruje do sądu wniosek o orzeczenie zastępczej kary pozbawienia wolności. Sąd wyznaczy w tym przedmiocie posiedzenie, w którym może wziąć udział skazany i jego obrońca, prokurator i sądowy kurator zawodowy.

Przyjmuje się, że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności odpowiada dwóm dniom kary ograniczenia wolności, a kara pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy, jeśli przestępstwo nie było zagrożone karą pozbawienia wolności.

Na postanowienie w przedmiocie kary zastępczej przysługuje zażalenie.