Czy można zamienić prace społeczne na karę grzywny?

Kiedy brak zgody na rozwód jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego?
5 marca 2024
Konfiskata pojazdów w prawie karnym.
25 marca 2024
Bardzo często przestępstwa zagrożone są alternatywnie karą grzywny lub karą ograniczenia wolności. Jeżeli z jakichś powodów nie jest możliwe odbycie kary ograniczenia wolności poprzez tzw. prace społeczne, wówczas już na etapie postępowania sądowego warto przedstawić argumenty, które przemawiają za orzeczeniem kary grzywny.
Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 2 lata i polega na:
- obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin miesięcznie
lub
- potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd, jeśli osoba jest zatrudniona. Należy pamiętać, że podczas odbywania kary ograniczenia wolności nie jest możliwa zmiana miejsca pobytu bez zgody sądu. Dlatego też kara ta często jest wręcz niemożliwa do odbycia przez osoby, które na stałe pracują i mieszkają poza granicami Polski lub często wyjeżdżają w dłuższe delegacje. Sąd najczęściej wymierzając karę ograniczenia wolności określa sposób jej wykonania poprzez prace społeczne, ale nie zawsze są one możliwe do zrealizowania, gdy skazany jest już zatrudniony i nie ma fizycznej możliwości stawiania się w pracy wykonywanej na cele społeczne.

Co zatem zrobić w sytuacji gdy skazany nie może odbyć kary ograniczenia wolności poprzez prace społeczne?

Nie ma możliwości zamiany kary ograniczenia wolności na karę grzywny, ale można wnioskować do sądu rejonowego, w którego okręgu kara jest lub ma być wykonywana o zmianę formy wykonywanej pracy czyli na tzw. potrącenia od otrzymywanego wynagrodzenia. Zgodnie z przepisem art. 63a § 1 k.k.w. w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę.
Rozstrzygnięcie zapada na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron, stąd warto postarać się o przekonującą argumentację na piśmie i wykazanie, że nie jest możliwe odbycie kary przez skazanego w orzeczonej formie i to nie wynika z jego złej woli, tylko z przyczyn od niego niezależnych. Na postanowienie w przedmiocie zmiany formy wykonania obowiązku pracy przysługuje zażalenie.

Jeśli dotyczy Cię problem poruszony w artykule, potrzebujesz pomocy adwokata Lublin - skontaktuj się z adwokat Elżbietą Piskorską, która posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych.