Jakie uprawnienia uzyskał dyrektor szkoły, ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Czy osoba niepełnoletnia może zawrzeć związek małżeński?
14 października 2022
Czy rodzic może żądać unieważnienia małżeństwa zawartego przez jego niepełnoletnie dziecko?
20 października 2022
Dotychczasowe regulacje dotyczące postępowania w sprawach nieletnich (ustawa z dnia 26 października 1982 roku) zostały zastąpione nową ustawą z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Przedmiotowa ustawa obowiązuje od dnia 1 września 2022 roku. Ustawa jest obszernym aktem (ponad 400 artykułów), który w większości powiela poprzednią ustawę.

Przepisy wprowadziły nowy próg wieku osoby, wobec której może zostać wszczęte postępowanie w sprawie o demoralizację, a mianowicie są to osoby, które ukończyły 10 lat i nie są pełnoletnie. Przepisy ustawy stosuje się również do:
- postępowania w sprawach o czyny karalne - wobec osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu 13 lat, ale przed ukończeniem 17 lat; - wykonywania środków wychowawczych, środka leczniczego lub środka poprawczego - wobec osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby 21 lat, chyba że ustawa stanowi inaczej.


Przewidziane w ustawie działania podejmuje się w przypadkach, gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego, a czynem karalnym według ustawy są przestępstwa, przestępstwa skarbowe oraz wykroczenia i wykroczenia skarbowe.

Ustawodawca w art. 4 ust. 4 ustawy wyposażył dyrektora szkoły w określone uprawnienia, a mianowicie „W przypadku gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektor tej szkoły może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego, zastosować, jeżeli jest to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego (…)”

Środki wychowawcze jakie może zastosować dyrektor są następujące:
- pouczenie,
- ostrzeżenie ustne albo ostrzeżenie na piśmie,
- przeproszenia pokrzywdzonego,
- przywrócenie stanu poprzedniego,
- wykonanie określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.

Zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego nie wyłącza zastosowania kary określonej w statucie szkoły, która może być dodatkowo nałożona na ucznia. Jednakże, w sytuacji gdy nieletni dopuścił się czynu zabronionego wyczerpującego znamiona przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego – wówczas szkoła ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rodzinny lub policję.

Istotne również jest to, że gdy rodzice oraz sam nieletni nie wyrażą zgody na zastosowanie zaproponowanego przez dyrektora szkoły środka oddziaływania wychowawczego - dyrektor będzie zobowiązany do zawiadomienia o popełnieniu czynu karalnego sądu rodzinnego. Właściwy do rozpoznania sprawy będzie sąd rodzinny miejsca zamieszkania nieletniego. Nieletni może działać osobiście lub przez obrońcę.

Kancelaria adwokacka Lublin prowadzi sprawy karne, w tym postepowania dotyczące nieletnich w Lublinie, ale również w innych miastach położonych w województwie lubelskim. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie powyższej tematyki lub potrzebujesz pomocy w postępowaniu wszczętym w oparciu o ustawę o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.