Czy osoba niepełnoletnia może zawrzeć związek małżeński?

Oskarżyciel prywatny i jego uprawnienia, prywatny akt oskarżenia
11 października 2022
Jakie uprawnienia uzyskał dyrektor szkoły, ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
17 października 2022
Odpowiedź na powyższe pytanie znajduje się wprost w przepisie prawnym art. 10 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym co do zasady osoba, która nie ukończyła 18 lat nie może zawrzeć związku małżeńskiego. W praktyce w dniu swoich osiemnastych urodzin – zarówno kobieta, jak i mężczyzna mogą zawrzeć związek małżeński.

Od powyższej zasady mamy jeden wyjątek, kiedy to sąd może zezwolić na zawarcie związku małżeńskiego przez kobietę, która ukończyła 16 lat, gdy: - istnieją tzw. ważne powody,
- występują okoliczności wskazujące na zgodność zawieranego małżeństwa z dobrem założonej rodziny.

Ustawodawca nie określił czym tak naprawdę są tzw. ważne powody, ale z pewnością zaliczyć można do nich: ciążę kobiety wnioskującej o wydanie zezwolenia przez sąd, urodzenie się dziecka ze związku, poważną chorobę, czy też powołanie do odbycia czynnej służy wojskowej. Każda sprawa i powody przemawiające za wydaniem zezwolenia są sprawdzane indywidualnie w konkretnej sprawie. Zapewne z uwagi na brak możliwości udowodnienia – samo silne uczucie miłości nie wystarczy do przekonania sądu do wydania zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego. To samo dotyczy czynników gospodarczych czyli np. chęć mężczyzny do świadczenia pomocy materialnej kobiecie nie będzie wystarczająca do wydania zgody przez sąd.
Dodatkowo, oprócz ważnych powodów, jednocześnie w sprawie muszą występować okoliczności, które wskazywać będą na zgodność małżeństwa z dobrem założonej rodziny, czyli np. sama ciąża kobiety nie jest wystarczająca do wydania zgody prze sąd. W tym wypadku sąd będzie brał pod uwagę głównie dobro kobiety, która występuje o wydanie zgody przez sąd oraz dziecka lub dzieci, które mają się narodzić ze związku lub już z niego pochodzą. Sąd opiekuńczy dokona w tym względzie wnikliwej analizy wzajemnych relacji przyszłych małżonków oraz ich osobistych predyspozycji w kontekście rokowań co do założenia związku. Sąd opiekuńczy zbada m.in.:
- stan dojrzałości psychicznej, emocjonalnej i fizycznej kobiety,
- samodzielność podjętej decyzji,
- wykształcenie, przygotowanie do zawodu, dochód, stan majątkowy, sytuację mieszkaniową kobiety i mężczyzny,
- środowisko w jakim żyją i będą żyć małżonkowie,
- wartości, jakie wyznają,
- sytuację rodzinną mężczyzny, jeśli jest rozwiedziony i wypełnianie przez niego wszystkich obowiązków wobec rodziny i ewentualnych dzieci z poprzedniego związku.

Wniosek o wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa składany jest w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. We wniosku należy właściwe oznaczyć uczestników, opisać szczegółowo okoliczności przemawiające za zasadnością wniosku oraz wskazać i załączyć dowody, gdyż samo przesłuchanie uczestników nie będzie wystarczające do przekonania sądu opiekuńczego. Wniosek należy opłacić, a opłata sądowa obecnie wynosi 100 zł i załączyć odpowiednią ilość odpisów. Wydane przez sąd orzeczenie podlega zaskarżeniu do właściwego Sądu Okręgowego.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o wydanie zezwolenia przez sąd na zawarcie związku małżeńskiego.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie powyższej tematyki lub zastanawiasz się nad złożeniem odpowiedniego wniosku do sądu opiekuńczego – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71 - adwokat Lublin sprawy rodzinne.