Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.

Czy można żądać alimentów wstecz?
6 lutego 2023
Przestępstwo niealimentacji, kara za uchylanie się od płacenia alimentów.
20 lutego 2023
Następstwem skazania na karę pozbawienia wolności jest otrzymanie przez skazanego tzw. biletu do zakładu karnego. Jednakże, zanim to nastąpi można postarać się o odsunięcie w czasie pobytu za kratkami.

Wnioskować o odroczenie może osoba, która jeszcze nie zaczęła odbywać kary i została skazana na karę pozbawienia wolności (orzeczoną również zastępczo za grzywnę).
Orzecznictwo odrzuca możliwość odroczenia kary aresztu wojskowego.

O odroczeniu wykonania kary można orzec do czasu rozpoczęcia jej wykonywania. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony, a skazany doprowadzony do zakładu karnego, wówczas wniosek powinien zostać przekazany do sądu penitencjarnego w celu jego rozpoznania jako wniosku w przedmiocie orzeczenia przerwy w wykonywaniu kary.

Kiedy sąd musi orzec odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Sąd odracza wykonanie kary pozbawienia wolności, gdy skazany cierpi na chorobę psychiczną lub inną ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonanie tej kary, aż do czasu ustania przeszkody (art. 150 Kodeksu karnego wykonawczego). Zatem sąd odracza wykonanie kary w wyjątkowych sytuacjach, gdy natychmiastowe jej odbycie jest niemożliwe lub niecelowe z uwagi na chorobę skazanego. Odroczenie w tej sytuacji jest obligatoryjne i trwa tyle czasu ile jest konieczne do wyleczenia, zaleczenia choroby lub zmniejszenia dolegliwości na tyle aby możliwe było odbycie kary pozbawienia wolności. Czasami konieczne jest ponowne przebadanie skazanego.

Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo (art. 150 § 2 k.k.w.).
W związku z powyższym nie każda choroba będzie uniemożliwiała natychmiastowy pobyt w zakładzie karnym, a tylko taka, której nie można leczyć w warunkach oferowanych przez zakład karny.
W tym przypadku kluczowe będzie złożenie odpowiednich wniosków dowodowych, załączenie stosownej dokumentacji medycznej skazanego oraz udowodnienie istnienia choroby poprzez dowód z opinii biegłych z zakresu medycyny. W przypadku wykazania choroby, w tym choroby psychicznej wymagana jest wiedza specjalna, którą nie dysponuje adwokat, ani sędzia. Sędziowie nie powołują opinii biegłych w każdym przypadku, lecz tylko wtedy, gdy powezmą wątpliwość wymagającą rozstrzygnięcia w oparciu o wiedzę specjalną. Niejednokrotnie to jedynie biegły jest w stanie określić kiedy ewentualnie ustanie przeszkoda uniemożliwiająca odbycie kary pozbawienia wolności.

Kiedy i na jaki czas sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności?

Sąd może odroczyć (ale nie musi) wykonanie kary, gdy jej natychmiastowe wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W tym przypadku sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do roku, a w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.
„Zbyt ciężkie skutki” dla skazanego lub jego rodziny należy wykazać we wniosku i przekonać sąd do tego, że umieszczenie skazanego w zakładzie karnym w danym momencie faktycznie spowoduje ich wystąpienie, a jak pokazuje dotychczasowe orzecznictwo są to różne sytuacje np. skazany jest jedyną osobą pomagającą rodzicom w gospodarstwie i jednocześnie jest jedynym żywicielem rodziny; skazany posiada kredyty do spłaty; skazanemu pozostał niedługi czas do zakończenia edukacji.
Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku również w sytuacji przeludnienia zakładu karnego, ale w kodeksie wskazano, że odroczenia nie udziela się skazanym, którzy dopuścili się określonych przestępstw wskazanych w art. 151 § 2 k.k.w.

Celem wszczęcia niniejszego postępowania należy złożyć odpowiedni wniosek na piśmie do sądu, który wydał wyrok skazujący w pierwszej instancji. Wniosek należy uzasadnić oraz załączyć stosowną dokumentację. Adwokat jednocześnie składa wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozpoznania wniosku. Wniosek podlega opłacie sądowej w wysokości 80 zł.
W posiedzeniu w przedmiocie odroczenia ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz jego obrońca, a także sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o wydanie postanowienia.
Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć okresów wskazanych powyżej (1 roku; 3 lata). Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.
Na postanowienie w przedmiocie odroczenia przysługuje zażalenie.


Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w sprawach karnych, reprezentując oskarżonych oraz skazanych za przestępstwa. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie powyższej tematyki lub zastanawiasz się nad złożeniem odpowiedniego wniosku– skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71 - adwokat Lublin sprawy karne.