Piecza naprzemienna, czym jest i kiedy jest ustanawiana?

Jazda samochodem w stanie po użyciu alkoholu, stan po użyciu alkoholu, konsekwencje.
9 grudnia 2022
Czym jest stalking i jak się przed nim bronić?
29 grudnia 2022
Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o rozwód czy separację. Tak jak już pisałam w artykule dotyczącym ogólnie spraw rozwodowych – w postępowaniach tych sąd ma obowiązek uregulować również wszystkie kwestie dotyczące małoletnich dzieci, czyli władzę rodzicielską, kontakty, miejsce zamieszkania i alimenty.

W polskim prawie, w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym nie ma definicji pieczy naprzemiennej, ale w praktyce jest to określony sposób wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie polegający na tym, że oboje rodzice, którym przysługuje pełna władza rodzicielska, sprawują opiekę nad dzieckiem w powtarzających się okresach, naprzemiennie. Zazwyczaj okresy te są równe np. 2 tygodnie u jednego rodzica i kolejne 2 u drugiego, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby uregulować te okresy w różnych proporcjach. Piecza sprawowana nad dzieckiem obejmuje wszelkie działania mające na celu dbanie o rozwój psychofizyczny dziecka tak aby przygotować je do samodzielnej egzystencji w przyszłości.

Kiedy sąd ustali pieczę naprzemienną w wyroku rozwodowym?

Sąd orzeknie przeczę naprzemienną gdy zgodnie wniosą o to małżonkowie mający pełną władzę rodzicielską, współpracujący ze sobą w sprawach dotyczących wspólnego dziecka oraz gdy będzie to zgodne z dobrem małoletniego. Do pozwu o rozwód można załączyć porozumienie rodzicielskie, z którego będzie wynikać plan rodziców odnośnie wychowania i opieki nad dzieckiem bądź można w samym pozwie zawrzeć odpowiednie wnioski, jeśli wiadomo jest, że drugi małżonek również chciałby aby sąd orzekł pieczę naprzemienną. Przy braku zgody jednego z rodziców, sąd nie ma możliwości orzec pieczy naprzemiennej, gdyż jest ona ściśle związana ze zgodną współpracą rodziców.

W wyroku rozwodowym Sąd Okręgowy w Lublinie ustalając pieczę naprzemienną nie orzeka o miejscu zamieszkania dziecka. Jest to słuszne rozwiązanie, gdyż mogłoby to prowadzić do konfliktu pomiędzy rodzicami. Należy pamiętać, że każdy ma jedno miejsce zamieszkania. Najczęściej rodzice sami decydują w tej kwestii gdy np. konieczne jest wskazanie adresu dziecka pod kątem wyboru szkoły. Jednakże, w wyroku regulowana jest kwestia kontaktów i alimentów. Kontakty najczęściej pokrywają się z czasem spędzanym u danego rodzica, natomiast co do alimentów – sytuacja jest bardziej złożona. Jeśli obydwoje rodzice są zgodni w tym przedmiocie, a ich dochody są porównywalne – sąd zobowiąże obydwojga rodziców do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnych, małoletnich dzieci poprzez ustalenie, że każda ze stron będzie ponosić koszty bieżącego utrzymania małoletnich wiążące się z ich pobytem.

Jeśli obydwoje rodzice sprawują pieczę naprzemienną w porównywalnych okresach – świadczenie 500 + jest rozdzielane po połowie i każde z nich otrzyma po 250 zł.

Piecza naprzemienna zmusza każdego z rodziców do tego, aby zapewnić dziecku odpowiednie warunki mieszkaniowe tak aby czuło się dobrze, jak u siebie w domu, mimo, że dzieli ono swój czas pomiędzy dwoma domami. Często jest to związane z dodatkowymi kosztami dla rodziców oraz wymusza konieczność dobrej współpracy, chociażby logistycznej pod kątem wożenia dziecka do szkoły, na dodatkowe zajęcia itd. Zapewne największym plusem pieczy naprzemiennej jest to, że dziecko utrzymuje stały kontakt z obydwojgiem z rodziców oraz zacieśniane są więzi z każdym z nich.

Piecza naprzemienna jest stosunkowo rzadko ustanawiana z uwagi na fakt, że rodzice często nie są w stanie ze sobą współpracować na bieżąco lub warunki mieszkaniowe czy też sprawy zawodowe nie pozwalają im na dzielenie się opieką po połowie. W praktyce, istnieją rozwiązania, które są zbliżone do pieczy naprzemiennej np. ustalenie częstych kontaktów rodzica z dzieckiem.

Adwokat Lublin posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z powyżej opisaną tematyką. Jeśli chcesz skorzystać z pomocy profesjonalisty – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.