Sprawy rozwodowe Lublin

Władza rodzicielska
22 sierpnia 2022
Podział majątku
31 sierpnia 2022
Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym spraw rozwodowych, głównie na terenie Lublina.
Właściwość Sądu Okręgowego w Lublinie obejmuje sądy z województwa lubelskiego, których szczegółowy wykaz znajduje się na stronie Sądu Okręgowego w Lublinie III Wydziału Cywilnego i Rodzinnego, do którego trafiają sprawy rozwodowe. Często podjęcie samej decyzji przez klienta o przyjściu na poradę prawną do Adwokat Lublin Rozwód z zakresu prawa rodzinnego, a ściślej rozwodu, jest bardzo trudne i wiąże się z dodatkowym stresem. Dlatego też kancelaria adwokacka Lublin zapewnia przyjazną atmosferę zapewniającą klientom komfort i poufność. Pierwsza porada prawna związana jest z ustaleniem przez adwokata stanu faktycznego sprawy, a więc sytuacji rodzinnej klienta, przyczyn rozpadu małżeństwa, tego czy w związku występują małoletnie dzieci oraz spraw związanych z małoletnimi, które będą podlegać regulacji w sprawie rozwodowej w Lublinie.
Podstawową kwestią jest ustalenie, czy w danym małżeństwie wystąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. W orzecznictwie sądów powszechnych, w tym w Sądu Okręgowego w Lublinie oraz Sądu Najwyższego przyjmuje się, że trwały rozpad pożycia to około 6 miesięcy, jednakże każda sprawa wymaga odrębnego rozpatrzenia, gdyż zdarzają się sytuacje, że małżeństwo rozpada się już po 3 miesiącach, a z okoliczności sprawy wynika, że nie ma możliwości aby małżonkowie podjęli wspólne pożycie. Z kolei, zupełny rozkład pożycia występuje wtedy, gdy małżonkowie są „rozdzieleni od łoża i stołu” czyli nie ma między nimi więzi fizycznej, gospodarczej, ani tez uczuciowej. Adwokat Lublin Rozwód dokładnie rozpytuje o wszystkie te kwestie, gdyż niezwykle istotne jest sprawdzenie, czy w ogóle można będzie składać w danej sprawie pozew o rozwód w Lublinie, czy będzie on przyjęty do rozpoznania, czy też złożenie pozwu na danym etapie narazi klienta na zawieszenie sprawy, a tym samym długie oczekiwanie na jej rozpatrzenie przez Sąd Okręgowy w Lublinie. Często wyobrażenia klientów na temat sprawy różnią się od tego co występuje w rzeczywistości i jakie przesłanki muszą być spełnione aby uzyskać w sprawie rozwodowej pozytywny dla siebie wynik sprawy. Częstym zaskoczeniem dla klientów jest np. to, że powiedzenie przez małżonka „nie dam ci rozwodu” ma się nijak do rzeczywistości w sądzie. Wiedza klientów niejednokrotnie oparta jest na ogólnikowych wiadomościach, uzyskana z niewiarygodnych źródeł internetowych lub z programów i filmów zagranicznych. W skrócie zaznaczę jedynie, że zgodnie z orzecznictwem sądów, w tym Sądu w Lublinie – to, że jeden małżonek w dalszym ciągu darzy drugiego uczuciem miłości nie stanowi przeciwskazania do uzyskania rozwodu. Wszystko jest kwestią właściwego opisania i udowodnienia swoich racji w sądzie, w czym pomaga i specjalizuje się Nasza Kancelaria Adwokacka Lublin. Na spotkaniu omawiana jest również istotna dla klientów kwestia, czy rozwód ma się odbyć z orzekaniem o winie czy bez orzekania o winie stron, co ma ogromne znaczenie dla sprawy, jej prowadzenia i udowodnienia kwestii przedstawianych przez klienta. Niejednokrotnie klientom wydaje się, że już sama różnica charakterów i poglądów świadczy o tym, że jeden z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Tymczasem, kwestie te są bardziej skomplikowane, a bogate doświadczenie Adwokata Lublin Rozwód umożliwia rozpatrzenie każdego przypadku z osobna i określenie czy w danej sprawie występują możliwości do przypisania jednemu z małżonków winy czy też nie. Bogate orzecznictwo sądów powszechnych, w tym Sądu w Lublinie określa sytuacje, które wskazują na to, że małżonek jest wyłącznie winny rozkładu pożycia i są to np. zdrada, alkoholizm, trwonienie majątku, stosowanie przemocy fizycznej, w tym częstej w obecnych czasach ekonomicznej, czy też psychicznej. Wszystkie te kwestie omawiane są na poradzie prawnej przez Adwokat Lublin Rozwód, a klient informowany jest również o tym, że rozwód rządzi się swoimi prawami i w sprawach tych wina nie jest miarkowana. Jeśli jeden z małżonków ponosi winę w 99%, a drugi w 1% to i tak Sąd Okręgowy Lublin orzeknie winę obydwojgu małżonków. Dlatego tak ważne jest rozpytanie klienta o wszystkie okoliczności sprawy, sytuacje małżeńskie i zachowania stron. Rozwód może być orzeczony z winy jednego małżonka, z winy obu małżonków lub bez orzekania o winie. Pierwsza porada prawna udzielona przez nasza kancelarię adwokacką w Lublinie pozwala już określić, w którym kierunku będzie można prowadzić sprawę. Kwestia winy rzutuje na wniosek o alimenty na rzecz małżonka, a wątek ten będzie stanowić przedmiot innego artykułu. Wspomnieć w tym miejscu można, że orzeczenie rozwodu niejednokrotnie wpływa na sytuację klienta po rozwodzie gdy np. dotychczas opiekował się dziećmi i nie pracował zawodowo, stąd też kancelaria adwokacka Lublin pomaga również w powyższych kwestiach. Niejednokrotnie okazuje się, że klient po uzyskaniu porady prawnej decyduje się na separację, a nie rozwód, bądź same przesłanki wskazują na to, że prawnie w danym momencie Sąd Okręgowy Lublin orzeknie separację, a nie rozwód. W skrócie takie sytuacje występują wtedy, gdy wprawdzie nastąpił zupełny rozkład wszystkich więzi, ale nie jest on trwały. Kancelaria Adwokacka Lublin specjalizuje się również w sprawach o separację, w których reguluje się te same kwestie, co w sprawach rozwodowych, a bardziej szczegółowe informacje udzielane są zainteresowanym klientom podczas pierwszej porady prawnej przez Adwokat Lublin Rozwód w kancelarii w Lublinie.
Jeśli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, wówczas te sprawy należą do bardziej skomplikowanych. Adwokat Lublin Rozwód udzielając porady i prowadząc sprawę o rozwód zawsze bierze pod uwagę dobro dziecka i takie uregulowanie spraw, aby dziecko w jak najmniejszym stopniu odczuło negatywne skutki rozwodu jego rodziców. Niezwykle istotne w tej sytuacji jest ustalenie z kim mieszkają dzieci i z którym z rodziców pozostają w bliższych relacjach. Dodatkowo, ten rodzic, który nie będzie mieszkał z dzieckiem/ dziećmi będzie mógł realizować swoje prawo do kontaktów z małoletnim/małoletnimi co również podlega regulacji Sądu Okręgowego w Lublinie. Adwokat Lublin Rozwód ustala w rozmowie z klientem, w jaki sposób dotychczas realizowana była władza rodzicielska nam dziećmi, czy rodzice współpracują ze sobą w sprawach dziecka, czy też wręcz przeciwnie. Wówczas w tym zakresie składany jest również odpowiedni wniosek do Sądu Okręgowego w Lublinie. W sądzie w Lublinie możliwe jest również ustanowienie opieki naprzemiennej rodziców nad dziećmi, co obecnie jest coraz częściej wybieranym rozwiązaniem przez rodziców. W tym przypadku jednakże ważna jest współpraca stron, a pod kątem praktycznym – niedaleko położone od siebie miejsca zamieszkania rodziców. Na spotkaniu w kancelarii adwokackiej Lublin ustalane są również kwestie wpływające na obowiązek alimentacyjny rodziców. Adwokat Lublin Rozwód ustala, jak przedstawiają się wydatki związane z utrzymaniem dziecka w stosunku miesięcznym oraz możliwości zarobkowe i majątkowe jego rodziców. Adwokat Lublin Rozwód dysponując ogromną wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu spraw rozwodowych i alimentacyjnych pomaga skrupulatnie określić możliwą do uzyskania kwotę alimentów na rzecz dziecka oraz określa, jakie dokumenty należy zgromadzić aby właściwie przygotować sprawę pod kątem dowodowym.
Na pierwszej poradzie Adwokat Lublin Rozwód ustala również, czy w danej sprawie będą składane wnioski o zabezpieczenie na czas trwania procesu czyli np. czy Sąd Okręgowy w Lublinie ma orzec o płaceniu alimentów już na czas trwania postępowania, aż do jego prawomocnego zakończenia, czy też np. czy pod kątem dobra dzieci wskazane jest wcześniejsze wydanie orzeczenia o miejscu zamieszkania małoletniego.

Oprócz powyższych kwestii regulowanych w sprawie rozwodowej, w zależności od sytuacji mieszkaniowej klienta, czasami adwokat Lublin rozwód składa również do Sądu Okręgowej w Lublinie wniosek o uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania/domu, do czasu uregulowania swoich spraw majątkowych przez klientów. Kwestie te ustalane są na pierwszym spotkaniu w Kancelarii Adwokackiej Lublin.
Oprócz powyższych omawianych spraw, niejednokrotnie cieszą się zainteresowaniem kompleksowe uregulowania sytuacji rodzinnej i majątkowej stron. Takie sprawy są również bardzo często prowadzone przez Kancelarię Adwokacką w Lublinie. Wówczas oprócz wyżej opisanych kwestii, uregulowaniu podlega również majątek stron. Istotne jest to, że w sprawie rozwodowej w Lublinie – sąd może w orzeczeniu rozwodowym dokonać podziału majątku stron, ale musi być on zgodny, a wniosek najczęściej sporządzony przez profesjonalistę – adwokata Lublin, który załącza odpowiednie dokumenty. Aby doprowadzić do takiego zgodnego podziału majątku klientów – Adwokat Lublin Rozwód najczęściej wykorzystuje w tym celu swoje umiejętności prowadzenia mediacji pomiędzy stronami. Mediacje najczęściej kończą się sukcesem. W tym miejscu jedynie podniosę, że podział majątku w sprawie rozwodowej jest dużo korzystniejsze dla klientów pod kątem finansowym, niż oddzielne prowadzenie sprawy w Sądzie Rejonowym w Lublinie. Kwestie podziału majątku zostaną szczegółowo opisane w innym artykule, gdyż jest to bardzo obszerny temat. Kancelaria Adwokacka Lublin specjalizuje się również w podziałach majątku stron.
Klienci kancelarii adwokackiej Lublin otrzymują kompleksową pomoc prawną, gdyż niejednokrotnie wraz ze sprawą rozwodową, toczą się pomiędzy stronami odrębne sprawy np. o rozdzielność majątkową lub sprawy karne np. o znęcanie lub niealimentację. Adwokat Lublin Rozwód specjalizuje się również w prowadzeniu wyżej wymienionych spraw oraz zapewnia pomoc prawną i wsparcie w jak najlepszym ich poprowadzeniu. Istotna jest współpraca klienta z Adwokat Lublin, który od samego początku doradza oraz pomaga wybrać właściwe rozwiązania, korzystne dla klienta, a uwzględniające za każdym razem – dobro małoletnich dzieci. Wsparcie Adwokata Lublin jest niezwykle istotne z uwagi na to, że sprawy rozwodowe i toczące się z nimi inne sprawy są trudne dla klientów, zwłaszcza gdy związane są z koniecznością badania członków rodziny z Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Lublinie. W przypadkach trudnych, skomplikowanych spraw, gdzie wnioski stron dotyczące dzieci są odrębne, wręcz przeciwstawne – Sąd w Lublinie powołuje biegłych sądowych specjalistów do zbadania m.in. zdolności wychowawczych ich rodziców. Adwokat Lublin Rozwód nie uczestniczy w tych badaniach, ale opisuje jaki jest przebieg badań celem zminimalizowania stresu u klientów.
Adwokat Lublin prowadzi sprawy nie tylko w zakresie województwa lubelskiego, ale również w obszarze właściwości innych Sądów spoza Lublina. Kancelaria Adwokacka Lublin Rozwód prowadzi również sprawy rozwodowe z tzw. elementem zagranicznym czyli np. klientów obywateli polskich mieszkających za granicą lub obywatela polskiego będącego w związku z cudzoziemcem. Sprawy te są bardzo często rozpatrywane przez Sąd Okręgowy w Lublinie.
Pierwsza porada prawna udzielana przez Adwokat Lublin Rozwód dotyczy również kosztów prowadzenia sprawy, zarówno opłat sądowych, jak i kosztów reprezentacji przez Adwokat Lublin Rozwód. Należy mieć na względzie, że opłata sądowa od pozwu o rozwód/separację wynosi obecnie 600 zł. Koszt reprezentacji adwokata Lublin rozwód ustalany jest w oparciu o stopień skomplikowania sprawy. Adwokat Lublin Rozwód świadczy pomoc prawną aż do prawomocnego zakończenia sprawy, czyli również w razie złożenia apelacji przez stronę/strony. Powyższe wiąże się ze sporządzeniem odpowiedniego pisma procesowego (apelacji lub odpowiedzi na apelacji) oraz reprezentacją przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie.