Separacja czy rozwód?

Ustanowienie i rola obrońcy
20 września 2022
Sprawy rodzinne – ustalenie ojcostwa
22 września 2022
Nasza kancelaria adwokacka Lublin specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych, w tym spraw rozwodowych i o separację głównie na terenie Lublina. Właściwość Sądu Okręgowego w Lublinie obejmuje sądy z województwa lubelskiego, których szczegółowy wykaz znajduje się na stronie Sądu Okręgowego w Lublinie III Wydziału Cywilnego i Rodzinnego, do którego trafiają sprawy rozwodowe oraz o separację. Często podjęcie samej decyzji przez klienta o przyjściu na poradę prawną do Dobry Adwokat Lublin z zakresu prawa rodzinnego, a ściślej rozwodu/separacji, jest bardzo trudne i wiąże się z dodatkowym stresem. Dlatego też Kancelaria Adwokacka Lublin zapewnia przyjazną atmosferę zapewniającą klientom komfort i poufność.

Często zdarzają się sytuacje, w których klient przychodząc do kancelarii nosi się z zamiarem złożenia pozwu o rozwód, ale nie jest do końca przekonany, czy na pewno na dany moment jest to rozwiązanie najlepsze. Niejednokrotnie, mimo, że w związku małżeńskim ewidentnie występuje kryzys – to małżonek chce jeszcze dać szansę sobie i drugiej stronie na możliwość powrotu do wspólnego pożycia. Czasami również ze względów religijnych lub z uwagi na wiek wspólnych dzieci, małżonek nie chce definitywnie kończyć małżeństwa, a jedynie uregulować prawnie zaistniałą sytuację.
Sprawy rozwodowe i przesłanki do orzeczenia rozwodu zostały opisane w blogu -artykule „Sprawy rozwodowe Lublin”, stąd zachęcam do zapoznania się z jego treścią. Separacja prawna (sądowa) została uregulowana w art. 61(1) do art. 61(6) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Najistotniejsza różnica polega na tym, że aby orzec separację prawną wystarczy rozkład zupełny wszelkich więzi małżeńskich, ale nie musi być on trwały, tak jak w przypadku rozwodu. Więzi określane są identycznie jak w przypadku rozwodu i jest to połączenie małżonków na trzech płaszczyznach – gospodarczej, fizycznej i uczuciowej.

Orzeczenie separacji nie będzie jednak dopuszczalne w sytuacji, gdy wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W przeciwieństwie do rozwodu, małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego może wystąpić z żądaniem orzeczenia separacji. Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orzeczenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.

Sprawa o separację jest rozpatrywana w procesie, tak jak sprawa rozwodowa, z tym wyjątkiem, że jeśli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci – wówczas mogą złożyć zgodny wniosek do sądu, a sprawa będzie rozpatrywana w trybie nieprocesowym. Sąd orzekając separację w wyroku reguluje kwestię winy i wszystkie sprawy dotyczące dzieci tak jak w sprawie rozwodowej. Szczegółowo zostało opisane to w blogu w artykule o sprawach rozwodowych, stąd odsyłam do jego lektury.

Najistotniejszą różnicą pomiędzy separacją, a rozwodem jest to, że w przypadku orzeczenia separacji – nie zostaje rozwiązane małżeństwo, a jedynie w potocznym języku „zawieszone” i to od małżonków zależy czy i kiedy powrócą do wspólnego pożycia. Małżonek będący w separacji nie może zawrzeć kolejnego małżeństwa, gdyż formalnie trwa w dotychczasowym. Jeśli wymagają tego względy słuszności – małżonkowie w dalszym ciągu obowiązani są do wzajemnej pomocy. Najczęściej pomoc ta jest konieczna, gdy jedno z małżonków popadnie w chorobę. Sąd na wniosek jednego z małżonków, identycznie jak w przypadku rozwodu, może orzec o obowiązku alimentacyjnym jednego z nich. W tym miejscu odsyłam do artykułu o obowiązku alimentacyjnym małżonków. Jedyna różnica jest taka, że w przypadku separacji – orzeczony obowiązek alimentacyjny jest bezterminowy, nie wygasa z upływem 5 lat od orzeczenia separacji. Jest to rozwiązanie logiczne, gdyż mimo orzeczenia separacji, małżeństwo trwa nadal. Z tego też powodu, mimo orzeczenia separacji, małżonkowie w dalszym ciągu noszą dotychczasowe nazwiska. W przypadku rozwodu, małżonkowie mają 3 miesiące od uprawomocnienia się wyroku na powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

Separacja, tak jak i rozwód, powoduje ustanie między małżonkami wspólności majątkowej małżeńskiej oraz brak możliwości dziedziczenia po sobie w tzw. dziedziczeniu ustawowym.

Orzeczenie rozwodu powoduje, że zostaje rozwiązane małżeństwo i oznacza to jego definitywny koniec, tymczasem na zgodne żądanie małżonków – sąd orzeka o zniesieniu separacji i z tą chwilą ustają jej skutki.

Zdarzają się sytuacje, że małżonkowie z orzeczoną separacją, wskutek upływu czasu utwierdzają się w przekonaniu, że jednak nie chcą podjąć wspólnego pożycia i chcieliby zakończyć małżeństwo. Wówczas należy złożyć pozew o rozwód, a w tym przypadku uzyskanie rozwodu jest znacznie łatwiejsze z uwagi na wcześniej już stwierdzone przez sąd zupełne zerwanie wszelkich więzi małżeńskich.
Adwokat Lublin prowadzi sprawy nie tylko w zakresie województwa lubelskiego, ale również w obszarze właściwości innych sądów spoza Lublina. Kancelaria Adwokacka Lublin Rozwód prowadzi również sprawy o separację z tzw. elementem zagranicznym czyli np. klientów obywateli polskich mieszkających za granicą lub obywatela polskiego będącego w związku z cudzoziemcem. Sprawy te są bardzo często rozpatrywane przez Sąd Okręgowy w Lublinie.

Pierwsza porada prawna udzielana przez Adwokat Elżbietę Piskorską dotyczy również kosztów prowadzenia sprawy, zarówno opłat sądowych, jak i kosztów reprezentacji. Należy mieć na względzie, że opłata sądowa od pozwu o rozwód/separację wynosi tyle samo i obecnie jest to 600 zł. Koszt reprezentacji przez Adwokata Lublin ustalany jest w oparciu o stopień skomplikowania sprawy. Dobry Adwokat Lublin świadczy pomoc prawną aż do prawomocnego zakończenia sprawy, czyli również w razie złożenia apelacji przez stronę/strony. Powyższe wiąże się ze sporządzeniem odpowiedniego pisma procesowego (apelacji lub odpowiedzi na apelacji) oraz reprezentacją przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie.