Sprawy rodzinne – ustalenie ojcostwa

Separacja czy rozwód?
20 września 2022
Egzekucja kontaktów z dzieckiem, a orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego
28 września 2022
Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy o ustalenie ojcostwa.

Ojcostwo jest to pochodzenie dziecka od mężczyzny i związany z tym biologicznym faktem stosunek prawny łączący ojca i dziecko. W prawie polskim ojcostwo uregulowane zostało w art. 62 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a mianowicie: „Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.” Powyższe domniemania mogą być obalone jedynie poprzez wszczęcie sprawy o zaprzeczenie ojcostwa, które również prowadzi Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska. Pomoc fachowca – Dobrego Adwokata Lublin jest istotna nie tylko z uwagi na prawidłowe sformułowanie wniosków zawartych w pozwie, ale również z uwagi na kwestię udowodnienia, że dany mężczyzna nie jest ojcem dziecka.

Jeżeli natomiast nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki lub gdy domniemanie to zostało obalone – wówczas możliwe jest ustalenie ojcostwa. Ustalenie ojcostwa może nastąpić poprzez uznanie ojcostwa lub też na mocy orzeczenia sądu.

Uznanie ojcostwa odbywa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez ojca dziecka i jego potwierdzenie przez matkę dziecka. Nie można uznać ojcostwa po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności. W sytuacji, gdy mężczyzna, który uznał dziecko pozyskał informację, że dziecko nie pochodzi od niego – wówczas może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania. Wytoczenie powództwa jest możliwe w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego pochodzi. Z takim powództwem może wystąpić również matka dziecka, która uzyskała powyższą informację. Mężczyzna, który uznał dziecko ani też kobieta, która potwierdziła jego ojcostwo nie mogą wystąpić z powyższym powództwem, gdy dziecko osiągnie już pełnoletność lub po śmierci dziecka, chyba że zmarło po wszczęciu postępowania. Dziecko po osiągnięciu pełnoletności może także żądać ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa, jeśli dowiedziało się, że nie pochodzi od mężczyzny, które je wcześniej uznał i ma na to rok od dnia, kiedy powzięło takową informację.
Profesjonalista – Dobry Adwokat Lublin najczęściej potrzebny jest klientom, którzy chcą wystąpić do sądu z pozwem o ustalenie ojcostwa. Najczęściej klienci decydują się na złożenie pozwu w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka tuż po urodzeniu się dziecka. Matka ani domniemany ojciec nie mogą złożyć pozwu już po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Zgodnie z treścią art. 85 § 1 K.r.o. „Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka, albo ten, kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.” Dobry Adwokat Lublin pomaga nie tylko w sformułowaniu pozwu, ale również reprezentuje klienta w często długo trwających postępowaniach sądowych. Na długość procesu najczęściej wpływają dodatkowe roszczenia, które można zawrzeć w pozwie o ustalenie ojcostwa, a dotyczące władzy rodzicielskiej, alimentów na rzecz dziecka, czy też związane z tym, jakie nazwisko będzie nosiło dziecko. Szczegółowo władza rodzicielska oraz alimenty na rzecz dziecka zostały opisane w odrębnych artykułach, stąd odsyłam do ich lektury.
Istotne jest również to, że powództwo o ustalenie oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeśli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego.

Sprawy o ustalenie oraz ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa wymagają od Adwokata Lublin dużego zaangażowania, empatii i właściwego podejścia do sprawy. Niezwykle istotne jest właściwe prawne uregulowanie kwestii pochodzenia dziecka - ojcostwa, z którym następnie wiąże się władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, alimenty. Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska przygotowuje sprawę pod kątem dowodowym, a jednym z najistotniejszych dowodów są badania DNA, które w 99,99 % potwierdzają ojcostwo.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie powyższej tematyki lub zastanawiasz się nad złożeniem odpowiedniego pozwu – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.