Władza rodzicielska

Sprawy karne Lublin
28 grudnia 2016
adwokat lublin rozwód
Sprawy rozwodowe Lublin
28 sierpnia 2022
Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej. Zgodnie z art. 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.”

Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw (art. 95 § 1 K.r.o.). Rodzice powinni sprawować władzę rodzicielską zgodnie z dobrem dziecka, uwzględniając interes społeczny oraz powinni ze sobą współpracować przy podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących ich pociechy. Niestety bardzo często dochodzi do sytuacji, w których władza rodzicielska regulowana jest przez sądy. Istnieje kilka postępowań sądowych, w których odpowiedni sąd może zająć się kwestią regulacji władzy rodzicielskiej. Takimi postępowaniami są: sprawa o rozwód/separację, unieważnienie małżeństwa. Dodatkowo, można wszcząć oddzielne postępowanie przed właściwym sądem. Jeśli dziecko mieszka w Lublinie – wówczas właściwy do rozpoznania sprawy będzie miejsca zamieszkania dziecka - Sąd Rejonowy w Lublinie. Sąd Rejonowy w Lublinie w wyroku ustalającym pochodzenie dziecka może orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Dodatkowo, jeden z rodziców może wszcząć oddzielną sprawę w Sądzie Rejonowym w Lublinie – składając wniosek o ograniczenie, czy też pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica jeśli zachodzą u temu odpowiednie przesłanki, o których napiszę poniżej.

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej wymagają od adwokata dużego zaangażowania, empatii i właściwego podejścia do sprawy, w której najważniejsze jest dobro dziecka. Takimi cechami odznacza się Adwokat Elżbieta Piskorska, dla której najważniejsze jest zapewnienie dzieciom poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa, a ich bliskim – zapewnienia jak najlepszej regulacji sprawowanej nad dzieckiem władzy rodzicielskiej, tak aby opieka nad dzieckiem przebiegała w sposób niezakłócony.

Do Dobrego Adwokata Lublin najczęściej trafiają sprawy, w których pomiędzy rodzicami żyjącymi w rozłączeniu, występuje spór, nie potrafią samodzielnie ustalić sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem. W tym miejscu należy wspomnieć, że sprawy dotyczące dziecka takie jak: ustalenie miejsca zamieszkania, uregulowanie kontaktów i władza rodzicielska mogą być objęte jednym postępowaniem sądowym. Adwokat Elżbieta Piskorska prowadząca Kancelarię Adwokacką w Lublinie pomaga ustalić wszystkie te kwestie mając na względzie dobro dziecka.

Sąd prowadząc sprawę z urzędu lub na wniosek jednego z rodziców może ograniczyć władzę rodzicielską drugiego rodzica, pozbawić władzy rodzicielskiej lub ją zawiesić. Zgodnie z treścią art. 107 § 2 K.r.o. „(…) Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.” Najczęściej jeden z rodziców występuje o ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiemu, gdy żyje z nim w rozłączeniu, ma problem z uzyskaniem zgody w sytuacjach gdy jest ona wymagana od obydwojga rodziców lub z uwagi na konflikt nie jest w ogóle możliwa współpraca pomiędzy rodzicami. Sąd Rejonowy w Lublinie najczęściej ogranicza władzę rodzicielską szczegółowo wskazując zakres uprawnień/obowiązków, które pozostawia np. jest to ograniczenie do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia dziecka, czy też wynikach w nauce.
Zgodnie z art. 110 § 1 K.r.o. „W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie.” Oznacza to, że sąd zawiesza władzę rodzicielską danego rodzica, gdy nie będzie on w stanie w ogóle sprawować władzy rodzicielskiej nad dzieckiem przez określony czas np. z uwagi na wyjazd za granicę czy też pobyt w zakładzie karnym. Okoliczności, które uniemożliwiają wykonywanie władzy rodzicielskiej mają charakter przemijający.

Zgodnie z art. 111 § 1 K.r.o. „Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.” Sytuacje, w których sąd rodzinny pozbawi rodzica lub rodziców władzy rodzicielskiej zostały szczegółowo wskazane w powyższym przepisie prawnym i stanowią najdalej idącą ingerencję sądu we władzę rodzicielską, a są to:
- trwała przeszkoda uniemożliwiająca wykonywanie władzy rodzicielskiej, to „taki układ stosunków, który wyłącza sprawowanie przez rodziców władzy rodzicielskiej na stałe w tym sensie, że albo według rozsądnego przewidywania nie można ustalić czasu trwania tego układu albo – co najmniej – że układ ten będzie istniał przez czas długi.” (post. SN z 2.6.2000 r., II CKN 960/00). Tytułem przykładu można wskazać chorobę psychiczną rodzica lub wyjazd za granicę na stałe, - nadużywanie władzy rodzicielskiej to wykorzystywanie przez rodziców ze szkodą dla dziecka swoich uprawnień do innych celów niż te, które obejmuje władza rodzicielska. Nadużywanie zachodzi również w sytuacjach, „gdy postępowanie rodzica obiektywnie wywiera destrukcyjny wpływ na proces wychowania i rozwoju psychicznego dziecka, choćby nie było to związane z subiektywnym, negatywnym nastawieniem rodzica wobec dziecka.” (post. SN z 7.9.2000 r., I CKN 931/00. Tytułem przykładu można wskazać agresywne zachowania rodzica, znęcanie się nad dzieckiem,
- rażące zaniedbywanie obowiązków to dopuszczenie się istotnych zaniedbań wychowawczych względem dziecka, włącznie z najdalej idącym porzuceniem małoletniego. "(…) do pozbawienia władzy rodzicielskiej upoważniają sąd tylko (…) poważne zaniedbania bądź zaniedbania o mniejszej wadze, które nabierają cech niepoprawności i uporczywości.” (post. SN z 19.6.1997 r., III CKN 122/97). Najczęstszymi przypadkami są: nieposyłanie dziecka do szkoły, czy też zaniedbania zdrowotne, które powodują poważne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia dziecka.

Istotne jest to, że w przypadku zmiany okoliczności czyli ustania przyczyny, która spowodowała wydanie stosowanego postanowienia przez Sąd Rodzinny w zakresie władzy rodzicielskiej – można złożyć w sądzie wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej, w czym oczywiście również pomaga Adwokat Lublin. Jeśli dotyczy Cię jeden z problemów przedstawionych w artykule – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.