Które sprawy rodzinne można łączyć w jednym postępowaniu?

Znęcanie się (psychiczne i fizyczne) nad inną osobą, przesłanki przestępstwa.
28 czerwca 2023
Czy dziecko może być przesłuchane jako świadek w sprawie karnej?
7 sierpnia 2023

Klienci bardzo często chcą uregulować wszystkie sprawy dziecka w jednym postępowaniu. Jest to wynikiem nie tylko opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, ale również – oszczędności czasu, jak najmniejszej ilości terminów rozpraw, na które trzeba stawić się w sądzie.
Kompleksowo uregulujemy sprawy dotyczące dziecka (nazwisko, władzę rodzicielską, miejsce zamieszkania, alimenty) w sprawie o ustalenie ojcostwa oraz w sprawie rozwodowej. Sąd Okręgowy rozwiązując małżeństwo ma obowiązek uregulować również wszystkie kwestie dotyczące wspólnych małoletnich dzieci, a mianowicie ich miejsce zamieszkania, władzę rodzicielską, kontakty z dzieckiem i alimenty. W sprawie rozwodowej możemy przeprowadzić również podział majątku, o ile stanowisko małżonków w zakresie jego składu i sposobu podziału jest zgodne.
W innych postępowaniach, stricte dotyczących dziecka – nie wszystkie sprawy sąd rozstrzygnie łącznie. Zasadą jest, że sprawy rozpoznawane w trybie nieprocesowym nie podlegają połączeniu ze sprawami rozstrzyganymi w procesie. Tryby rozstrzygania różnią się od siebie:
1.- w procesie występują strony (powód, pozwany),
- postępowanie inicjuje złożenie pozwu,
- sąd rozstrzyga spór pomiędzy stronami, z których każda musi wykazać swoją rację i ją udowodnić,
- sąd kończy proces najczęściej wyrokiem,
- regułą jest, że strona przegrywająca proces – zwraca stronie wygranej koszty postepowania,

2. - w postępowaniu nieprocesowym mamy uczestników (wnioskodawca i uczestnik),
- postępowanie inicjuje złożenie wniosku, ale może wszcząć je również sąd z urzędu,
- sprawa kończy się wydaniem postanowienia,
- uczestnicy ponoszą koszty związane ze swoim uczestnictwem w sprawie.

Zatem czy można połączyć sprawę o alimenty z pozostałymi spawami rodzinnymi?

Z racji tego, że sprawa o alimenty toczy się w trybie procesowym, to sąd nie może połączyć jej z pozostałymi sprawami dotyczącymi małoletnich dzieci.
Natomiast sprawy pozostałe, czyli właśnie dotyczące władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dziecka czy kontaktów mogą zostać objęte jednym wnioskiem.
Jeśli wiemy, że wszczęta została np. sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej, a my chcemy wystąpić z wnioskiem np. o rozszerzenie kontaktów z dzieckiem – wówczas we wniosku złożonym później - możemy wskazać, że w tym sądzie zawisła już sprawa rodzinna i złożyć wniosek o połączenie przez sąd tych dwóch spraw do łącznego ich rozpoznania. Często w powyższych sprawach uczestnicy wnioskują o przesłuchanie tych samych świadków, czy też dopuszczenie opinii biegłych sądowych – stąd w jednym postępowaniu kompleksowo można przeprowadzić dowody i ograniczyć ilość terminów rozpraw.
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji odnośnie powyższej tematyki, zastanawiasz się nad złożeniem odpowiedniego pozwu/wniosku lub zostałeś zobowiązany do złożenia odpowiedzi na pismo inicjujące postępowanie rodzinne – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.