Co grozi za jazdę samochodem pomimo orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów?

Czy zawarcie nowego związku małżeńskiego ma wpływ na rozliczenie majątku z byłym małżonkiem?
11 kwietnia 2024
Jak odzyskać dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej?
9 maja 2024
Zgodnie z treścią przepisu prawnego art. 244 kodeksu karnego:
„Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów, wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Przedmiotem ochrony jest orzeczenie każdego sądu czyli zarówno karnego, jak i cywilnego czy administracyjnego zawierające określony zakaz. Dobrem chronionym komentowanym przepisem jest prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w zakresie wykonania orzeczonych przez sądy zakazów lub nakazów.
Jeśli sprawca złamał dany zakaz i jechał pomimo orzeczonego wcześniej zakazu prowadzenia pojazdów, to oprócz kary pozbawienia wolności, może spodziewać się ponownego orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, gdyż taki obowiązek dla sądu wynika z art. 42 § 1a pkt 2) k.k. zgodnie, z którym sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w art. 244 k.k., a zakaz ten orzeka się w latach (od 1 roku do 15 lat). Dodatkowo, sąd orzeknie świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 zł do wysokości 60.000 zł (art. 43a § 2 k.k.).

Jeśli dotyczy Cię problem poruszony w artykule, potrzebujesz pomocy adwokata skontaktuj się z kancelarią. Najlepiej zasięgnąć porady prawnej już na wstępnym etapie sprawy, gdyż już na etapie prowadzonego dochodzenia adwokat może wywalczyć dla klienta jak najlepsze rozstrzygnięcie np. łagodniejszy rodzaj kary zamiast kary pozbawienia wolności w sytuacji spełnienia określonych przesłanek wynikających z odpowiednich przepisów kodeksu karnego.