Czy na wyrobienie paszportu dla dziecka potrzebna jest zgoda obydwojga rodziców?

Przemoc w rodzinie, niebieska karta, sposoby na pozbycie się oprawcy z domu.
16 listopada 2022
Kto może odmówić składania zeznań w sprawie karnej?
28 listopada 2022
Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach rodzinnych, do których należą między innymi sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej oraz związane z nimi postępowania wszczęte wskutek braku współpracy rodziców w kwestiach dotyczących wspólnego dziecka.

W artykule o władzy rodzicielskiej opisałam aspekty związane z jej wykonywaniem oraz przesłanki do ograniczenia, pozbawienia, czy też jej przywrócenia. Zgodnie z art. 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.” Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw (art. 95 § 1 K.r.o.). Rodzice powinni sprawować władzę rodzicielską zgodnie z dobrem dziecka, uwzględniając interes społeczny oraz powinni ze sobą współpracować przy podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących ich pociechy. Jedną z ważnych decyzji dotyczących opieki nad dzieckiem są wyjazdy, w tym zagraniczne oraz konieczność posiadania przez dziecko dokumentu uprawniającego je do opuszczenia kraju. Wniosek o dowód osobisty dla dziecka może złożyć tylko jeden z rodziców, a zgoda drugiego nie jest wymagana. Jednakże są kraje, gdzie wyjazd jest możliwy jedynie na podstawie ważnego paszportu.
Jeden z rodziców może złożyć wniosek o paszport dla dziecka i bez zgody drugiego rodzica będzie on wydany przez organ paszportowy, gdy:
- drugi rodzic nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- drugi rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej, jego władza została zawieszona lub władza rodzicielska została mu ograniczona w taki sposób, że nie ma on wpływu na podejmowanie decyzji w istotnych sprawach dotyczących dziecka.

Poza w/w przypadkami, na wydanie dokumentu paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która nie ukończyła 18 roku życia, jest wymagana zgoda matki i ojca tej osoby (art. 43 Ustawy o dokumentach paszportowych z dnia 27 stycznia 2022 r.). Sytuacja jest prosta, gdy obydwoje rodzice wyrażają zgodę na wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka i w tym celu składają razem wniosek w urzędzie. Jeśli jednak jeden z rodziców nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka – wówczas konieczne będzie uzyskanie orzeczenia sądu rodzinnego, które zastąpi zgodę drugiego rodzica. Taki wniosek o wydanie zgody zastępczej przez sąd często połączony jest z wnioskiem o wyrażenie zgody zastępczej na wyjazd dziecka za granicę. Wniosek należy odpowiednio uargumentować, a jednocześnie wykazać brak zasadności odmowy udzielenia zgody przez drugiego rodzica i sprzeczność jego poglądu z dobrem dziecka.

Jeżeli istnieją przesłanki do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej rodzica, który nie wyraża zgody na wyrabianie dziecku dokumentów lub na wyjazdy zagraniczne – wówczas warto rozważyć założenie sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, co w przyszłości wyeliminuje problemy związane z brakiem właściwej współpracy obydwojga rodziców.

Opłata od wniosku o wyrażenie przez sąd zgody na wyrobienie dziecku paszportu wynosi obecnie 100 zł.
Adwokat Lublin posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z powyżej opisaną tematyką. Jeśli dotyczy Cię jeden z problemów przedstawionych w artykule – skontaktuj się z Kancelarią Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska w Lublinie, ul. Lipowa 18/71.