Jazda samochodem w stanie nietrzeźwości, stan nietrzeźwości, konsekwencje.

Kto może odmówić składania zeznań w sprawie karnej?
28 listopada 2022
Jazda samochodem w stanie po użyciu alkoholu, stan po użyciu alkoholu, konsekwencje.
9 grudnia 2022

Definicja stanu nietrzeźwości znajduje się w art. 115 § 16 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem prawnym zachodzi on, gdy:
- zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość,
- zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Badanie stanu trzeźwości można wykonać w dwojaki sposób. Zawartość alkoholu we krwi ustalana jest z pobranej próbki krwi w warunkach laboratoryjnych. Najczęściej podczas kontroli policyjnej, funkcjonariusze używają urządzenia kontrolno-pomiarowego (Alcomat lub Alcotest), które wskazuje poziom alkoholu w wydychanym powietrzu. Istotne jest to, że urządzenie, którym posługują się funkcjonariusze musi posiadać aktualny atest, gdyż jego brak może prowadzić do podważenia wyniku badania.

Zatem, jeśli zawartość alkoholu nie przekracza w/w norm - wówczas mamy do czynienia z ewentualnym wykroczeniem, o czym napiszę w kolejnym artykule.
Podczas badań Alcomatem, sprawdzana jest tendencja – spadkowa lub wzrostowa stężenia alkoholu, co ma istotne przełożenie na odpowiedzialność karną. Może wystąpić sytuacja, w której poziom alkoholu będzie podczas pierwszego pomiaru wynosił 0,25 mg, ale w kolejnych dwóch pomiarach stężenie alkoholu będzie rosło – co doprowadzi do odpowiedzialności za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Odwrotna tendencja, czyli spadkowa, może wiązać się z ewentualną odpowiedzialnością za wykroczenie.

Przepis prawny art. 178a § 1. k.k. stanowi, że „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” Jeśli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173 (katastrofa w komunikacji), 174 (sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy), 177 (spowodowanie wypadku w komunikacji) lub art. 355 § 2 (wypadek komunikacyjny spowodowany przez żołnierza, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu) popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” Przez prowadzenie pojazdu rozumieć należy „każdą czynność wpływającą bezpośrednio na ruch pojazdu, w szczególności rozstrzygającą o kierunku i prędkości jazdy. W sytuacji gdy pojazd obsługiwany jest przez grupę osób wspólnie wykonujących wspomniane czynności, każdą z nich należy uważać za kierującą pojazdem” (wyr. SN z 5.2.1987 r., V KRN 462/86). Prowadzenie pojazdu to również kierowanie holowanym pojazdem mechanicznym. Nie jest prowadzeniem pojazdu prowadzenie go obok siebie (np. motocykla) albo pchanie siłą mięśni ludzkich.

Przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. może być popełnione w każdym miejscu, w którym odbywa się ruch pojazdów – także poza drogą publiczną.
Oprócz kary określonej w w/w przepisie prawnym bardzo dotkliwe są środki karne orzekane przy okazji skazania z art. 178a § 1 k.k., a mianowicie:
- sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji (na okres od 1 roku do 15 lat),
- sąd orzeknie świadczenie pieniężne na rzecz instytucji zajmującej się pomocą dla ofiar wypadków drogowych - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (5.000 do 60.000 zł),
- w przypadku zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do określonych obowiązków w okresie próby np. informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających, poddania się terapii uzależnień.

Dodatkowo, sprawca otrzyma 15 punktów karnych.

W ostatnich dniach prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu karnego, która dotyczy zaostrzenia kar wobec nietrzeźwych kierowców oraz konfiskatę pojazdów (lub ich równowartość) w określonych przypadkach. Zmiany dotyczące konfiskaty pojazdów wejdą w życie po upływie roku od ogłoszenia ustawy.

Jeśli dotyczy Cię problem poruszony w artykule, potrzebujesz pomocy adwokata Lublin - skontaktuj się z adwokat Elżbietą Piskorską.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Elżbieta Piskorska prowadzi sprawy nie tylko w zakresie województwa lubelskiego, ale również w obszarze właściwości innych sądów spoza Lublina.